Aktualitymikuláš


advent 2016 Plagát 
  Rozpis vývozu triedeného odpadu na II.polrok 2016  
      Veľké Leváre    
             
  DÁTUM Deň Pet Pap Sklo  
   
  19.07.16 Utorok X      
  22.08.16 Pondelok X      
  21.09.16 Streda X      
  26.09.16 Pondelok   X    
  25.10.16 Streda X      
  10.11.16 Štvrtok   X    
  22.11.16 Utorok X      
  30.11.16 Streda     X  
  19.12.16 Pondelok X      
             
  Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných spoločnosťou Tekos.
  Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rod. domom. Spoločnosť ich vyvezie.
  Sklo - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.
  Papier - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.
             
  Ostatné komodity vyvážajú občania na zberný dvor v zmysle VZN č. 1/2016 o odpadoch, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke.
             
  Zberný dvor je otvorený:        
  Streda: 13.00 - 17.00        
  Sobota:   9.00 - 12.00        
             
  Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvorAko vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

Tekos s.r.o., Malacky

21,- €

11 m3

 4 m3

034/7722060034/7722060, 0911/833 077

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com