Aktuality

Brigáda na čistenie a úpravu prírody v obci Veľké Leváre

 marec mesiac knihy

 


Obec Veľké Leváre organizuje v sobotu

25. marca zájazd na balet od

Piotra Iľjiča Čajkovského - Spiaca krásavica,

do Slovenského národného divadla.

Vstupné s dopravou je 19,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome.

 


Obec Veľké Leváre organizuje zájazd na muzikál

MADAME DE POMPADOUR

vo štvrtok 27.4.2017

V hlavnej úlohe – Sisa Sklovska.

Vstupné s dopravou je 27,- €, dôchodcovia 20,40€,

ZŤP 18,20 .

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome alebo

na t. č. 0347794493

od 27.2.2017 do 8.3.2017


Vtáčia chrípka už aj v našom regióne 

 
ikona   Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat


Upozorňujeme občanov, že bolo schválené VZN obce Veľké Leváre č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Od 01.01.2017 obec nabieha na nový systém vyvážania odpadov. Vývoz bude ako doposiaľ každý utorok. Občania budú mať povinnosť vyzdvihnúť si plomby na obecnom úrade v pracovných dňoch počas stránkových hodín, najneskôr do 02.01.2017, nakoľko 03.01.2016 sa uskutoční vývoz podľa schváleného VZN. Podľa počtu obyvateľov v domácnosti budú pridelené plomby. Občan nemá povinnosť vyvážať poloprázdnu popolnicu, je potrebné dať vyviesť popolnicu len vtedy, keď bude popolnicanaplnená. Na popolnicu je v tomto prípade potrebné zavesiť plombu. Bez plomby nebude popolnica vyvezená.

 

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 110, 120 l obdrží plomby vo farbe červenej,

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 240 l obdrží plomby vo farbe žltej,

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 1100 l, obdrží plomby vo farbe modrej.

 

Zdôrazňujeme aby občania vyvážali len plne naplnené popolnice.  Počet plomb v domácnostiach je obmedzený z dôvodu separácie.

Každý občan obdržal nádoby na separovanie, takže je dôležité oddeľovať separovaný odpad od komunálneho odpadu. Do nádob komunálneho odpadu dávať len odpad, ktorý nie je možné separovať.

Plomby si môžu obyvatelia vyzdvihnúť v termíne od 21.12.2016 – do 02.01.2017. Dňa 03.01.2017 sa uskutoční prvý vývoz s plombami.Bez plomby nebude vývoz uskutočnený !!!!!!


Rozpis vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2017 Veľké Leváre

Dátum

Deň

PET

PAP

SKLO

18.1.2017 streda x    
15.2.2017 streda x
   
17.2.2017 piatok  
 x  
14.3.2017 utorok x
   
18.4.2017 utorok x    
12.5.2017 piatok x  x  
24.5.2017 streda      x
08.6.2017 štvrtok x    


Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných spoločnosťou Tekos.
Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rodinným domom. Spoločnosť ich vyvezie.
Sklo - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.
Papier - môžu občania vyvážať na stojiska v obci alebo na zberný dvor.
Ostatné komodity vyvážajú občania na zberný dvor v zmysle VZN č. 1/2016 o odpadoch, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke .

Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:   streda 13.00 - 17.00
                                                 sobota  9.00 - 12.00


Ako vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

Tekos s.r.o., Malacky

21,- €

11 m3

 4 m3

034/7722060034/7722060, 0911/833 077

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com