Prednosta


   Iveta Studeničová     

   tel: 034/7794317

   email: prednosta@levare.sk

              ocuvl@stonline.sk                                                        

Foto

         
  • Prednosta obecného úradu vedie a organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. 
  • Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
  • Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. 
  • Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.