Všeobecne záväzné nariadenia


Návrh VZN - O miestnom poplatku za rozvoj
            


VZN 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
                       na území obce Veľké Leváre 

VZN 1/2018  O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 20      Požiarny poriadok obce

VZN č. 27      Podmienky držania psov v obci Veľké Leváre

VZN č. 31      O plagátových plochách v obci Veľké Leváre

VZN č. 32      O školskom obvode ZŠ na území obce Veľké Leváre

VZN č. 39       O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN č. 39/1   O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 1

VZN č. 39/2   O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 2

VZN č. 39/3   O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska / dodatok 3

VZN č. 40       O verejnej kanalizácii a odpadových vodách

VZN č. 40/3   O verejnej kanalizácii a odpadových vodách /dodatok 3
VZN č. 41       O poplatku za vypúšťanie odpadových  vôd do verejnej kanalizácie

VZN č. 41/1   dodatok 1

VZN č. 41/3   dodatok 3

VZN č. 44       O podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce
                        na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnej  ochrany detí a sociálnej
                        kurately

VZN č. 45       ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Veľké Leváre

VZN č. 46       O ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre

VZN č. 47       O poriadku, čistote a užívaní verejných priestranstiev v obci Veľké 
                        Leváre

VZN č. 50       O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

VZN č. 50/1   O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ / dodatok 1

VZN č. 54       O určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa MŠ

VZN č. 57       Ozabezpečení sociálnej pomoci a poskytovaní jednorazovej dávky v
                        hmotnej núdzi občanom obce Veľké Leváre.


VZN č. 60       O miestnych daniach

VZN č.66/2014 O dani z nehnuteľnosti 1.1.2013

VZN č. 64       O podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských  
                        zariadení na území obce Veľké Leváre a v zriaďovateľskej pôsobnosti
                        obce Veľké Leváre a o určení výšky dotácie na financovanie
                        záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké
                        Leváre

VZN č. 65       O obecnej polícii   

VZN č. 66/2015  O sťažnostiach a petíciách                     

                      Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených
                       zastupiteľstvom do komisií