Obecná polícia


tel: 0918 974857


Prejednávanie priestupkov pracovníkmi Obecnej polície Veľké Leváre
Pri zistení priestupku, ktorý je možné prejednať v blokovom konaní policajt náležite zistí
skutkový stav veci pričom sa zameria hlavne na:

- mieru zavinenia páchateľa priestupku
- okolnosti a pohnútky, ktoré páchateľa viedli k jeho spáchaniu
- spôsob, akým bol priestupok spáchaný
- nebezpečnosť pre spoločnosť
- následok, ktorý bol priestupkom spôsobený

      V každom spáchanom priestupku sa vyskytujú všetky časti zamerania vo väčšej, či menšej miere, je to spôsob spáchania priestupku páchateľa, buď komisívnym alebo omisívnym konaním, teda či spáchal priestupok určťitým konaním alebo práve naopak, že nekonal tak ako mal.

      Pri spáchaní priestupku sa vyžaduje zavinenie, teda konanie jeho páchateľa úmyselné, avšak pri niektorých skutkových podstatách priestupkov stačí konanie z nedbanlivosti.

       V blokovom konaní udelí pracovník obecnej polície priestupcovi pokutu v takej výške, ktorá zodpovedá zavineniu, okolnostiam, spôsobu spáchania, následku a nebezpečnosti pre spoločnosť, pričom je na jeho uvážení v akej výške pokuta bude.
       U mladistvýchpáchateľov, teda u osôb, ktoré v čase spáchania priestupku nadobuli 15 a neprekročili 18 rokov sa pokuta primerane znižuje cca o jednupolovicu.

       Pri udeľovaní blokových pokút sa pracovník obecnej polície pridŕža týchto princípov
daných zákonom alebo všeobecne záväznými nariadeniami:
  • Pri priestupku alebo priestupkoch, ktoré sú prejednávané v jednom konaní môže policajt udeliť blokovú pokutu do výšky 1 000,- Sk, avšak pri spáchaní priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až do výšky 2 000 Sk. V prípade nepriznania sa k priestupku a odmietnutiu zaplatenia blokovej pokuty spíše pracovník obecnej polície úradný záznam a vec oznámi príslušnému správnemu orgánu napr. ODI PZ, priestupkový referát OÚ,živnostenský úrad OÚ, odbor životnéhoprostredia OÚ atď., kde za daný skutok môže priestupca obdržať pokutu niekoľkonásobne vyššiu.

  • Pri mladistvých páchateľoch je možné uložiť maximálne pokutu do výšky 500,- Sk a na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky maximálne do výšky 1 000,- Sk.

  • V niektorých prípadoch spáchania priestupku s ohľadom na okolnosti spáchania a nebezpečnosť pre spoločnosť, môže pracovník obecnej polície pristúpiť k tomu, že vyrieši priestupok dohováraním ak uzná za vhodné, že takáto sankcia je  postačujúca.