Územný plán obce

ikona Oznámenie o začatí prerokovanie návrhu zmien UPO Veľké Leváre

ikona Zmeny a doplnkyUPN - O Veľké Leváre 01/2017

ikona Návrh záveznej časti UP návrh verejnoprospešných stavieb

ZaD UPN O Veľké Leváre

1.  Zmeny a doplnky UP obce Veľké Leváre

2.  Začlenenie riešeného územia do širší ch vzťahov

3.  Komplexný urbanistický návrh 1:10 000

4.  Komplexný urbanistický návrh 1:5 000

5.  Návrh perspektívneho vzyužitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

6.  Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia

7.  Návrh riešenia technického vybavenia územia - zásobovanie vodou a odkanalizovanie

8.  Návrh riešenia technického vybavenia územia - zásobovanie plynom a teplom

9.  Návrh riešenia technického vybavenia územia - zásobovanie elektrickou energiou a 
     rozvoj telekomunikačných zariadení

10. Návrh priestorového usporiadania a tvorby krajiny, vrátane návrhu regulácie
     funkčného využitia a priestorového usporiadania katastrálneho územia

11. Návrh funkčného využívania priestorového usporiadania zastavaného územia

12. Návrh záväznej časti územného plánu a návrh verejnoprospešných stavieb 1.  Širšie vzťahy
 2.  Komplexný návrh 1:50000
 3.  Komplexný návrh 1:10000
 4.  Návrh odňatia polnohospodárskej pôdy
 5.  Dopravné vybavenie
 6.  Vodovodné odkanalizovanie
 7.  Plynofikácia
 8.  Elektrofikácia , telekomunikácie
 9.  Priestorové usporiadanie
10. Regulácia priestorového funkčného usporiadania
11. Záväzná časť VPS
12. Územný plán návrh - text
13. Územný plán návrh - text - obsah