Tlačivá na stiahnutie

ikona  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
ikona  Ohlásenie drobnej stavby
ikona  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
ikona  Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
ikona  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
ikona  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
ikona  Žiadosť o stavebné povolenie
ikona  Ohlásenie stavebných úprav
ikona  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
ikona  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
ikona  Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
ikona  Žiadosť o vydanie súhlasu o užívaní zdroja podľa ustanovenia § 22 ........
ikona  Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu zdroja podľa ustanovenia § 22 ........
ikona  Žiadosť o povolenie rozkopania miestnej komunikácie, chodníka, verej. priestranstva