Zverejnenie odpredaja majetku obceikonaZverejnenie odpredaja majetku obce Veľké Leváre 11.9.2018


Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73  Veľké Leváre, IČO: 00310115, zastúpená starostom obce p. Štefanom Kudličkom

           

                                               z v e r ej ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet zámeny:

Zámena pozemku parcela č. 996/1 o výmere 22 m2, v k.ú. Veľké Leváre vo vlastníctve obce a pozemok parc.č. 889/1 a 889/2 o výmere 18 m2 vo vlastníctve p. Alojza Kosa, Rybničná 15, Bratislava z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľké Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Pozemok parcela Reg. „E“ č. 1177/1 o výmere 27 m2, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. Františka Kováča, bytom Veľké Leváre 316 z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Byt č. 2, parcela č. 18/3 o výmere 87,32 m2, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. Mareka Hilschnera, Veľké Leváre č. 787 z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Byt č. 1, parcela č. 18/2 o výmere 53,05 m2 v k.ú. Veľké Leváre pre Petra Šarkozyho, bytom Veľké Leváre č. 787 z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Byt č. 3, parcela č. 18/4 o výmere 54,71 m2, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. Petra Baláža, Veľké Leváre 787 z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Pozemok parcela č. 988/27o výmere 127 m2, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. Miroslava Nikodéma, J. Kubinu 5726/38A, Malacky z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Pozemok parcela č. 995/1 o výmere 28 m2, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. Jozefa Thumu, Veľké Leváre 726 z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Predmet predaja:

Pozemok parcela č. 995/1, v k.ú. Veľké Leváre  pre p. spoločnosť Stadcon spol. s.r.o., Hlboká 691/15, Malacky z dôvodu:

a) osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce Veľke Leváre a na internetovej stránke obce. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

Veľké Leváre, 27.03.2017

                                                                                   Iveta Studeničová

                                                                                   prednosta