Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk – jednoduchá zákazka

 

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejno m obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

 
1/ Údaje o verejnom obstarávateľovi
 

Názov:                                 Obec Veľké Leváre

Sídlo:                                    Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

Zastúpená:                        starostom obce Bc. Štefan Kudlička,

Telef. číslo.:                       034/7794317
Fax:                                       034/7794317
e-mail:                                 ocuvl@stonline.sk

Stránkové hodiny:          pondelok, útorok, štvrtok od 8,00 – do 16,00, streda: od 8,00 – 17,00,

                                               piatok od 8,00 – 15,00

Kontaktná osoba:           Iveta Studeničová

 
2/ Názov zákazky:          

„Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu: Náučný chodník v obci Veľké Leváre“

 

3/ Miesto dodania projektovej dokumentácie:

 Obec Veľké Leváre
 
4/ Rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu:  

Členenie stavby na stavebné objekty:

-              SO 01 – Spevnené plochy, mobiliár

-              SO 02 – Sadové úpravy

Hlavným konceptom je vytvorenie jednotnej pešej línie, ktorá spája jednotlivé prvky v obci, s doriešením detailov, informačnými plochami a finálnou úpravou zelených plôch.

Uchádzači sú povinní vykonať obhliadku miesta výstavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Termín ohliadky si môžu záujemcovia

dohodnúť vopred na tel. č.: 034 7794317. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 
5. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
 

6. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OPBK a v z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

 

7. Postup obstarávania:

§ 9 ods. 9 – zákazka na poskytnutie služby.
 

8. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

10.000 EUR s DPH.
 

9. Komplexnosť zákazky:

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
 

10/ Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Uchádzač k cenovej ponuke priloží: doklad o oprávnení podnikať

 

11/ Rozsah predmetu zákazky:

Kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (územné a stavebné konanie)

v počte 6 ks vrátane, výkaz výmer čistý
- podrobného rozpočtu v zmysle spracovanej dokumentácie,
- CD nosiča kompletnej PD.
 

12/ Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný

obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a

ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

 
13/ Hodnotenie ponúk

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa kritéria – najnižšia výsledná cena.

 

14/ Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk

Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne

v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom

súťaže „Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu: Náučný chodník v obci Veľké Leváre“, na adresu Obec Veľké Leváre so sídlom, Obecný úrad, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre . Lehota na predloženie ponuky: 05.06.2013 do 12,00 tej hod.

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane

DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.

 

15/ Dátum, čas a miesto otvárania ponúk

Dňa 05.06.2013 o 14,00 hod., Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, kancelária starostu obce.

               
 

Veľké Leváre,28.05.2013                                                                       Bc. Štefan Kudlička

                                                                                                                 Starosta obce


Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní: 4 - 6/2014

Zákazky – prieskum trhu

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec:    Veľké Leváre

Sídlo:     Štefánikova 747, 908 73  Veľké Leváre

IČO:       00310115

DIČ:       2021039878

 

 

P.č.

Dátum zverejnenia

Termín predloženia ponuky

Predmet zákazky

Kontaktná osoba obstarávateľa

Výsledná cena v € bez DPH

Úspešný uchádzač

1.

22.04.2014

02.05.2014

Veľké Leváre zberný dvor odpadov

Iveta Studeničová

33.492,- €

MINÁRIK s.r.o., 908 71  Moravský Sv.Ján 782

2.

06.05.2014

12.06.2014

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Iveta Studeničová

20.394,40 €

TEXALL s.r.o., J. Hollého 10, 901 01 Malacky

3.

29.05.2014

12.06.2014

Reklamná veľkoplošná tabuľa, Trvalá vysvetľujúca tabuľa

Iveta Studeničová

474,- €

I.B.Servis s.r.o., Kukorelliho 5, 901 01  Malacky

4.

19.06.2014

25.06.2014

Výmena plastových okien

Iveta Studeničová

3.097,20 €

I.B.Servis s.r.o., Kukorelliho 5, 901 01  Malackyikona   Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za obdobie IV. štvrťrok 2013


ikona  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za obdobie  I. štvrťrok 2014.