VOĽBY NR SR 2016


Výsledky volieb do NR SR

konaných 05. 03. 2016

v obci Veľké Leváre

 

počet voličov zapísaných do zoznamu voličov                                                        3005

volieb  sa zúčastnilo                                                                                                      1606

počet platných hlasovacích lístkov                                                                             1571

                                                                                  

 

percento účasti                                                                                                      53,44%

 

počet platných hlasov pre jednotlivé strany:

 

Strana TIP                                                                                                                      7

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA /SMS/                                                                3

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO-NOVA/                                178

Demokrati Slovenska -  Ľudo Kaník                                                                           1

ŠANCA                                                                                                                             5

SME RODINA – Boris Kollár                                                                                      171

Strana zelených Slovenska                                                                                       14

MOST – HÍD                                                                                                                   30

Slovenská národná strana                                                                                         97

Komunistická strana Slovenska                                                                                 5

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana                   5

SMER – sociálna demokracia                                                                                  536

Kresťanskodemokratické hnutie                                                                              69

Slovenská občianska koalícia                                                                                   14

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                           154

#SIEŤ                                                                                                                             91

Strana Maďarskej komunity                                                                                        1

Sloboda a solidarita                                                                                                     190

Voľby do NR SR 2016

 

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016  môžu politické strany a hnutia doručiť obci aj elektronicky na e-mailovú adresu:

ocuvl@stonline.sk

 

V obci Veľké Leváre sú určené 3 okrsky:

- okrsok č. 1 – Obecný úrad, Štefánikova 747

- okrsok č. 2 – Kultúrny dom, Mládežnícka 653

- okrsok č. 3 – Hasičská zbrojnica, J. Hollého 866 


Volič si môže overiť údaje, či je zapísaný v stálom zozname počas pracovných dní, v čase úradných hodín:

Pondelok: 8,00 – 16,00

Utorok: 8,00 – 16,00

Streda: 8,00 – 17,00

Štvrtok: 8,00 – 16,00

Piatok: 8,00 – 15,00


Hlasovací preukaz si občania, ktorí sa nebudú zdržiavať v mieste trvalého bydliska v deň volieb, môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade do 04. 03. 2015 do 15,00 hod.

 


Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

 •  zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,
 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 •  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

     Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 •  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 •  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 •  meno a priezvisko,

 •  rodné číslo,

 •  štátnu príslušnosť,

 •  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 •  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 •  meno a priezvisko,

 •  rodné číslo,

 •  štátnu príslušnosť,

 •  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 •  meno a priezvisko,

 •  rodné číslo,

 •  adresu trvalého pobytu,

 •  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 •  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

 • hlasovacie lístky,

 •  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

 •  poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr