Komisie OZ


Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda komisie: Bc. Jozefína Fábiková
Zapisovateľka: Jozefína Janečková
Členovia:Marta Luliaková, Jozef Richveis, Katarína Čermáková, Ing. Tomáš Michálek,
                  Marián Lukáček, Mgr.  Ivan Hollý, Nikola Petrášová, Peter Iser

Komisia finančná a majetková:

Predseda komisie:MUDR. Boris Chynoranský
Tajomník komisie: Ľudmila Majzúnová
Členovia:Marek Kalivoda,  Marta Králová, Mgr. Jozef Maslín, Ing. Lucia Šimková,
                  Mgr. Tomáš Richveis

Komisia pre kultúru, šport a školstvo:

Predseda komisie:Jozef Hlavenka
Tajomník komisie: Valéria Micháleková
Členovia:  Ing. Róbert Pernička, Peter Kovarovič, Mgr. Pavol Vrablec, PhD., Marcel Bulla,
                    Mgr. Otília Hájková, Mgr. Jozef Maslín, Mgr. Alexandra Volková,
                    Svetlana Valachovičová, Bc. Lenka Petrášová, Mgr. Ivan Hollý,
                    Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Mgr. Art. Balek, art. D.


Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky:

Predseda komisie:František Kujan
Tajomník komisie: Ľubica Kunáková
Členovia: Ing. Richard Nimsch, Marián Lukáček, Dana Gáborová, Ing. Roman Masopust,
                   Ing. Tomáš Michálek, Ing. Tomáš Jurkovič

Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť:

Predseda komisie: Marta Bordáková
Tajomník komisie: Ľubica Kunáková
Členovia: Bc. Jozefína Fábiková, Marta Iserová, Bernardína Hlavenková, Lýdia Vrablecová,
                   Jozef Hlavenka, František Kleinedler, Alena Iserová, Magda Kujanová

Spoločensko-kultúrny aktív:

Predseda komisie: Marek Kalivoda
Tajomník komisie: Ľubica Kunáková
Členovia: Jana Hýllová, Mgr. Oľga Kovačovská, Vlasta Kraicová, Marta Králová,
                   Simona Orgoňová, Mgr. Margita Walterová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce v zložení:

Ing. Richard Nimsch, Mgr. Jozef Maslín, František Kujan