Starosta obce


Ing. Richard Nimsch
tel: 034 - 7794316
e-mail: starosta@levare.sk

   

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom právnickým aj fyzickým osobám
- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

    Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

    Starosta môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho neodpíše. Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
    Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
    Starosta môže uložiť pokutu podľa §13 ods. 8 a 9 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. Zánik mandátu starostu rieši §13a zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.