Katolícka jednota Slovenska

 
 

ako občianske združenie pôsobí vo Veľkých Levároch od r. 1992, aj keď vytvorenie živého spoločenstva siaha do obdobia r. 1989/90. Bolo to obdobie poznačené odhodlaním    zmeniť svet a veci okolo nás k lepšiemu.

V r. 1992 sme sa zaregistrovali ako pobočka Katolíckej jednoty Slovenska a nadviazali sme na pôvodnú takúto organizáciu, ktorá bola založená v r. 1920 v Trnave. Popri osvetovej práci venovala sa aj dobročinnej pomoci. Sieť pobočiek bola rozšírená po celom Slovensku. Zo zbierok a dobrým hospodárením nadobudla viaceré budovy, v ktorých sa rozvíjala bohatá činnosť. Organizovali sa   kurzy, verejné zhromaždenia, prednášky, nacvičovali a hrali sa divadlá, koncerty a pod.  Tlačiareň katolíckej jednoty Únia vydávala časopisy a kalendáre, a tie sa distribuovali po celom Slovensku. Pobočka pôsobila aj  vo Veľkých Levároch. Založená bola v  r. 1920. V r. 1948 bola Katolícka jednota na Slovensku násilne zrušená,  majetok bol odňatý v prospech Zväzu žien a činnosť zakázaná. Jej činnosť bola opäť obnovená v r. 1990.

 
 
Z  činnosti pobočky KJS Veľké Leváre:
 

·        Od r. 1994 každoročne organizujeme predvianočnú výstavu kníh spojenú s predajom.

·        Od r. 2004 sa zapájame do Svetového dňa modlitieb. Je to prvý marcový piatok,  kedy sa modlí spoločenstvo katolíkov a evanjelikov vo Veľkých Levároch na spoločný úmysel, pre zlepšenie života ľudí v konkrétnej krajine.

·        Organizujeme púte, podporujeme misie doma i v zahraničí a snažíme sa pomáhať núdznym.

·        Katolícka jednota Slovenska prispela finančne ale aj priamou pomocou členov k zriadeniu farského pastoračného centra, ktoré bolo otvorené  v r. 2004.

·        V pastoračnom centre organizujeme prednášky, stretnutia a programy pre deti.

·        Od r. 2005 sa pripravujeme konferencie s názvom „Kde je vlastne pravda?“ , ktoré sú pre nás príležitosťou na vzdelávanie, diskusiu a spoznávanie osobností - ľudí, ktorí svojou múdrosťou a dobrom  ovplyvňujú svet okolo nás. V  2005 bolo témou konferencie KRESŤANSKÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, v r. 2006 konferencia pokračovala témou O RODINE - prednášky boli vydané v zborníku . V r. 2007 sme vybrali tému: O VÝCHOVE V RODINE A V ŠKOLE. Konferenciu sme organizovali spolu so základnou školou a jej hosťom bol Prof. Max Kašparu. V r. 2008 bolo témou konferencie BOHATSTVO A CHUDOBA a do ZŠ V.Leváre prišiel medzi nás Mgr. Jozef Červeň, kňaz a učiteľ na Luníku IX v Košiciach

 

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska vo Veľkých Levároch bola obnovená s  účinnou podporou dôstojného pána P. Karola Benovica, SVD. V súčasnom období  nás povzbudzuje a pomáha nám náš duchovný otec P. Jaroslav Kinka, CR.

Naša činnosť je závislá od ochotných a obetavých ľudí, ktorí nezištne pomáhali a pomáhajú pri organizovaní podujatí, ale aj mnohých iných nezaznačených skutkov, ktorými prispievajú k šíreniu dobra. Vďaka patrí aj všetkým ochotným darcom 2% dane, ktorí takouto formou prispeli k uskutočneniu uvedených podujatí.

 

Ing. Mária Biksadská, predsedníčka pobočky KJS

Klik na webové stránky KJS

 


konferencia1
konferencia2
 konferencia3  konferencia4
 konferencia5  konf-kde je vlastne pravda