Hlásenie obecného rozhlasu

11.11.2019

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení na muzikál Mária Terézia, že odchod autobusu je v stredu 13. novembra o 17,45 hod. od obecného úradu.

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 13. novembra o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu.

 Program:         1. Otvorenie 

                        2. Kontrola uznesení 

                        3. Správa o činnosti komisií 

                        4. Návrh prevodov nehnuteľnosti a zmlúv 

                        5. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

                        6. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

                        7. Rôzne 

                        8. Informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci 

                        9. Diskusia 

                        10. Záver 

Zasadnutie je verejné a môže sa na ňom zúčastniť každý občan obce.

Pani   Baďurová oznamuje svojim zákazníkom, že zajtra bude kaderníctvo zatvorené.