Hlásenie obecného rozhlasu

17.03.2021

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dnes  o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, prerokovanie zámeru vybudovania recyklačného strediska, schválenie spolufinancovania projektu atletickej dráhy pri ZŠ, prerokovanie zámeru odpredaja pozemku pod budúcu trafostanicu v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. ,  diskusia a záver .  

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. marca bude vývoz plastov.

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Upozorňujeme, že každý občan sa musí sčítať osobitne. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Apelujeme na občanov, aby sa sčítali čím skôr, nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania.Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. Do dnešného dňa je v obci sčítaných 70 % občanov.

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Využite termíny v pracovných dňoch a vybavíte sa rýchlejšie.

Na uliciach Nádražná a Hollého bude od štvrtka 18. marca, po dobu asi 1 mesiac prebiehať rekonštrukcia vodovodnej siete. Žiadame občanov, aby rešpektovali dočasné prenosné značenie,  nevstupovali na vyhradené pracovné stanovisko, najmä osobnými vozidlami. Nakoľko sa na danom úseku  bude pohybovať mechanizácia, upozorňujeme, aby ľudia nevstupovali do pracovných priestorov strojov a zariadení a zbytočne neohrozovali seba a pracovníkov.

Smútiaca rodina Šureková, Žilavá a Fýbiová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Ľubomíra Šureka sa bude konať v piatok 19. marca o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.