22.02.2021

22.02.2021

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 24. februára o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: otvorenie, kontrola uznesení, správa o činnosti kontrolóra obce za rok 2020, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, návrh prvej zmeny rozpočtu obce na rok 2021, voľba prísediaceho Okresného súdu Malacky, vyhlásenie voľby kontrolóra obce Veľké Leváre, zmeny a doplnky územného plánu č. 2 – zber podnetov, rôzne, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách  v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a za podmienky dodržania epidemiologických nariadení, sa môžu na ňom zúčastniť občania obce.

Pošta oznamuje občanom, že tento týždeň bude otvorená v utorok, vo štvrtok a v piatok od 8,00 do 12,00 a v stredu od 8,00 do 17,00 hod.

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa, ktorý má v  Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. V prípade potreby môžete kontaktovať obecný úrad osobne, alebo tel. na č. 034 202 3104. Zároveň upozorňujeme, aby ste v súčasnosti nepúšťali do domácností   osoby, ktoré sa vydávajú za sčítacích komisárov. 

Očná optika Doktor Optik na Štefánikovej ulici vo Veľkých Levároch ponúka od 23. do 28. februára zľavu 30% na okuliarové rámy a meranie zraku očným špecialistom zadarmo.

Smútiaca rodina Vávrová, Štefková, Skacilová, Tkadlecová a Cintulová, že pohreb zosnulej Anny Štefkovej sa bude konať v utorok 2. marca o 10,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.