Hlásenie obecného rozhlasu

22.06.2020

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva svojich členov dnes o 18,00 hod. na stretnutie v klube dôchodcov.

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 24. júna o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, kontrola uznesení, správa o činnosti komisií, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre, Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, záverečný účet obce za rok 2019, návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2020, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a činnosti obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2020, rôzne, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a môže sa na ňom zúčastniť každý občan obce.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk .