Hlásenie obecného rozhlasu

24.06.2020

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dnes o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, kontrola uznesení, správa o činnosti komisií, návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Leváre, Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, záverečný účet obce za rok 2019, návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2020, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a činnosti obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2020, rôzne, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a môže sa na ňom zúčastniť každý občan obce.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk .

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení na koncert Mariky Gombitovej, že predstavenie sa uskutoční v novom termíne 5. mája 2021.

Autoškola Junek pozýva záujemcov na zahájenie vodičského kurzu v piatok 26. júna o 17,00 hod. do Základnej školy.

Oznamujeme čitateľom knižnice, že na budúci týždeň bude knižnica zatvorená.

Na základe získaných informácií o plánovanom návrate obyvateľov Slovenskej republiky zo zahraničia v priebehu letnej turistickej sezóny a z dôvodu zabránenia a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky Policajný zbor Slovenskej republiky informuje: Obyvatelia, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín“ na územie SR sú povinní dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné hlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške 1 659 € v rozkaznom konaní a do 1 000 € v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia časti mesta/obce, prípadne celej lokality