Dočkajú sa Leváre moderného predstaničného priestoru?

15.08.2019

Dočkajú sa Leváre moderného predstaničného priestoru?

Okolie železničnej stanice vo Veľkých Levároch nevyzerá vábne. Stará hrdzavá zastávka, rozbitá príjazdová cesta a otočisko autobusov, chýbajúce verejné osvetlenie, divorastúca vegetácia, neorganizované parkovanie vozidiel ...

Pozemky pod príjazdovou cestou patria ŽSR a pod otočiskom autobusov obci, cesta je v správe Bratislavského samosprávneho kraja. Výtlky v ceste plánujú opraviť Regionálne cesty Bratislava v dohľadnej dobe.

Obec má však v pláne celkovú rekonštrukciu okolia železničnej stanice. Na základe konzultácií s BSK už nechala spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť vytvorenie parkovacích miest typu „Park & ride”, teda zaparkuj a ďalej cestuj vlakom a tiež parkovacích miest pre krátkodobé parkovanie typu “Kiss & ride”.  Súčasťou bude osadenie novej autobusovej zastávky, informačného systému, obnova otočiska autobusov a príjazdu, inštalácia verejného osvetlenia a výsadba zelene.

Projektovú dokumentáciu použije obec pri uchádzaní sa o finančnú podporu z Integrovaného regionálneho operačného program na jeseň 2019.