Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra

19.07.2021

Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.


Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré :

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len PHN),
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ďalej len ŽM,
  • patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením (tu).  Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  resp. Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 


Termín na doručenie potrebných dokumentov materskej škole,  základnej škole resp. zriaďovateľovi, teda obci Veľké Leváre do podateľne je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, bude poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať materskú školu, základnú školu resp. zriaďovateľa o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.


Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o príjme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk   najneskôr do 4.8.2021.


Čestné vyhlásenie

Formulár na posúdenie príjmu 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.