Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra

19.07.2021

Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.


Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré :

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len PHN),
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (ďalej len ŽM,
  • patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením (tu).  Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  resp. Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 


Termín na doručenie potrebných dokumentov materskej škole,  základnej škole resp. zriaďovateľovi, teda obci Veľké Leváre do podateľne je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, bude poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať materskú školu, základnú školu resp. zriaďovateľa o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.


Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o príjme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk   najneskôr do 4.8.2021.


Čestné vyhlásenie

Formulár na posúdenie príjmu