Informácia ZŠ k vyučovaciemu procesu počas nariadeného voľna

13.03.2020

Informácia ZŠ k vyučovaciemu procesu počas nariadeného voľna

Vážení rodičia, 

v zmysle Usmernenia ministerky školstva zostáva vyučovanie v škole i prevádzka MŠ a ŠKD prerušené do 27. marca 2020 vrátane. Z tohto dôvodu Vás chceme upozorniť, že toto obdobie nie sú prázdniny a vyučovací proces bude naďalej prebiehať cez školskú edupage stránku. Preto je potrebné, aby ste pravidelne kontrolovali internetovú žiacku knižku Vašich detí, prostredníctvom ktorej budú deťom zadávané úlohy na štúdium v domácom prostredí. V prípade ťažkostí s prihlásením sa na stránku môžete kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy.
 Nevypracovanie zadaných úloh bude považované za neplnenie si školských povinností.

Termín testovania deviatakov  - 01.04.2020 zatiaľ zostáva nezmenený.