MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)

29.05.2020

MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)

Všetky potrebné informácie k výzve a podmienky poskytnutia príspevku sú zverejnené na našej stránke:

https://www.masdolnezahorie.sk/vyzva-mas_068-4-1-1.html

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.5.2020

Dátum uzavretia výzva: 29.9.2020

Oprávneným žiadateľom sú:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ako napr.: poľnohospodári alebo skupina poľnohospodárov, mladý poľnohospodár, ktorý prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho vedúci na investície, ktoré spĺňajú normy únie uplatňované na poľnohospodársku výrobu, ako aj bezpečnosť pri práci. Takáto podpora sa môže poskytovať maximálne 24 mesiacov odo dňa založenia podniku. (projekty začínajúcich mladých farmárov - podmienkou je schválený podnikateľský plán v zmysle op.6.1.)

Oprávnená právna forma:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Oprávnené činnosti sú:

Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:

- zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;

- zvýšením odbytu;

- znížením záťaže na ŽP vrátane technológii;

- zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;

- reštrukturalizáciou výroby podniku alebo diverzifikáciou výroby;

- zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;

- zvýšením efektivity využívania vody.

Alokácia na výzvu zo zdrojov EÚ a ŠR – 108 000 €

Intenzita podpory (pomoci) - max. 40 % v prípade iných regiónov (Bratislavský kraj).

Výška príspevku: min. 5 000 EUR a max. 80 000 EUR

Povinnosťou žiadateľa je predloženie podnikateľského plánu.