MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

26.05.2021

MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-511-007  

Dátum vyhlásenia: 26.05.2021

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 26.8.2021

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 26.11.2021

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

- osoby zapísané v obchodnom registri,

- osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na území MAS.

  Územie MAS Dolné Záhorie, o.z. je tvorené obcami:

Borinka, Gajary,Jakubov,Kostolište,Láb,Lozorno,Malé Leváre,Plavecký Štvrtok,Studienka,Suchohrad,Veľké Leváre,Vysoká pri Morave,Záhorská Ves,Závod,Zohor,Malacky,Stupava,Záhorská Bystrica m.č.

Popis oprávnenej aktivity:

- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

- podpora marketingových aktivít,

Viac informácií k podmienkam výzvy nájdete na našej stránke: IROP-CLLD-Q391-511-007 (masdolnezahorie.sk)