Na vjazde do obce opravujeme prepadnutú regionálnu komunikáciu

07.04.2021

Na vjazde do obce opravujeme prepadnutú regionálnu komunikáciu

Na vjazde do obce v smere zo Závodu prebiehajú stavebné práce, s ktorými sú spojené dopravné obmedzenia. Opravuje sa križovanie regionálnej cesty v správe Regionálnych ciest Bratislava a.s. a stoky gravitačnej kanalizácie. Na uvedenom mieste došlo k poklesu podložia a k následnému poklesu vozovky. Daný stav pri prejazde vozidiel spôsoboval silné otrasy, ktoré pociťovali obyvatelia okolitých domov.

Oprava je realizovaná prostredníctvom Združenia obcí Enviropark Pomoravie, ktoré je prevádzkovateľom spoločnej kanalizácie. Stavebné práce budú z dôvodu dodržania technologických postupov (zrenie betónu) trvať niekoľko týždňov.