Novoročný príhovor starostu – 1.januára 2023

02.01.2023

Novoročný príhovor starostu – 1.januára 2023 Príhovor starostu obce vysielaný obecným rozhlasom 1.januára 2023.

Vážení Levárania, milí spoluobčania,

počas uplynulej noci sme sa rozlúčili so starým rokom. Pre väčšinu obyvateľov Slovenska mal uplynulý rok trpkú príchuť, nakoľko sa po mnohých desaťročiach do Európy vrátila vojna. Aj keď sme na vlastné oči nevideli padať bomby či nepočuli streľbu, konflikt sa nás dotkol nepriamo formou rastúcej inflácie, zvyšujúcich sa cien energií, potravín či stavebných materiálov. A opäť, ako je to na Slovensku zvykom, rástla medzi obyvateľmi krajiny nevraživosť  a neúcta a to z dôvodu rôznych názorov či pohľadov na svet.

Napriek množstvu zápornej energie, ktorá sa na nás valila predovšetkým cez sociálne siete a napriek negatívnym prejavom mnohých jedincov v spoločnosti, opäť zažiarili aj medzi Leváranmi početné prejavy ľudskosti, porozumenia a odhodlania pomôcť tým, ktorí boli v núdzi. Spomeniem len úspešné zbierky lekárničiek, diek a spacákov, ktoré boli zasielané na Ukrajinu, či zbierky potravín, oblečenia a hračiek, ktoré využívali ukrajinskí odídenci ubytovaní v núdzovom ubytovaní v telocvični našej základnej školy. 


Dovoľte mi niekoľkými vetami zbilancovať uplynulý rok a tiež informovať vás o plánovaných krokoch obce v roku 2023.

Miestna evidencia obyvateľstva eviduje vo Veľkých Levároch ku koncu roka 2022 3701 obyvateľov, čo je o päť viac, ako v predchádzajúci rok. 

V roku 2022 sme na poslednej ceste odprevadili  37 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 24  mužov a 13 žien, čo je o 28 zomrelých menej, ako v predchádzajúci rok, ovplyvnený pandémiou COVID -19. Počet zomrelých v obci sa teda v porovnaní s minulým rokom znížil o 43  percent.   

Naopak, medzi nami sme privítali 40 narodených detí, 28 chlapcov a 12  dievčat, čo je o 9 viac, ako v predchádzajúci rok. 

Do obce sa v uplynulom roku prisťahovalo 91 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 89. 

Celkovo bolo uzatvorených 23 manželstiev, z toho 17 civilným obradom.

 

Dovolím si teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja obce v minulom roku. 

Napriek krízovým rokom, ktoré sa s nami ťahajú už od roku 2019, obec aktívne pracovala na získavaní grantov a dotácií a tiež zrealizovala viacero investícií do obecného majetku:

 • Z fondov EÚ sme zrekonštruovali budovu bývalej materskej školy za účelom zriadenia zariadenia pre seniorov a denného stacionára;
 • Z dotácie ministerstva dopravy sme vybudovali kryté cyklostojany pri základnej škole, materskej škole, zdravotnom stredisku, kultúrnom dome  a pri autobusových zastávkach v centre obce;
 • Vďaka grantu z Fondu na podporu športu sme začali s výstavbou atletickej dráhy v areáli základnej školy;
 • Z dotácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry sme začali v areáli školy stavať osvetlené multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy;
 • Taktiež, vďaka finančnému príspevku z fondov EÚ sme začali realizovať projekt dopravného prestupného terminálu pri železničnej stanici; 
 • Z dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sme obstarali kvetináče na stožiare verejného osvetlenia a vysadili vetrolam pri zámockom kanáli;
 • Z toho istého programu sme pre futbalistov zakúpili tréningové pomôcky, podporili Detský folklórny festival a zrealizovali projekt Zaži leto s centrom;
 • Z dotácie spoločnosti NAFTA bolo vysadené stromoradie sakúr na Vinohradníckej ulici;
 • Z individuálnej dotácie župana BSK sme mohli s našimi prvákmi už po štvrtýkrát vysadiť ďalšiu lipovú alej; 
 • Z príspevku Slovenskej agentúry životného prostredia sme v intraviláne obce vysadili 78 vzrastlých stromov. Počet vysadených stromov za 4 roky tak dosiahol až 460 kusov. 
 • Z dotácie Fondu na podporu umenia sme do knižnice nakúpili nové knihy;
 • Vďaka grantovému systému EPH sme v uliciach obce osadili 10 nových odpadkových košov;
 • Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali toalety pri posilňovni TJ;
 • Vo viacerých lokalitách sme rozšírili verejné osvetlenie;
 • Darí sa udržiavať pozitívny trend v raste počtu žiakov školy a škôlky. Aktuálne máme v základnej a materskej škole najvyšší počet detí za posledné viac ako desaťročie;
 • Z Úradu vlády sa nám podarilo získať dotáciu na obnovu stĺpu hanby;
 • Z fondov EÚ sme získali nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu priestorov medzi bytovkami na Družstevnej ulici, tzv. projekt revitalizácie vnútroblokov;
 • Získali sme dotáciu z Environmentálneho fondu   na zateplenie budovy základnej školy a výmenu okien a dverí;
 • Získali sme dotáciu na podporu opatrovateľskej služby;
 • Obec začala v lokalite Pasoviská budovať vodovod a kanalizáciu, taktiež prostredníctvom obchodných verejných súťaží v uvedenej lokalite predala prvých sedem stavebných pozemkov; 
 • Obec postupne vysporiadava vlastnícke práva k pozemkom pod verejnými priestranstvami, v uplynulom roku získala do vlastníctva viac ako 1,6 ha pozemkov v intraviláne obce; 
 • Úspešne sa podarilo ukončiť prvú etapu rekonštrukcie vodovodu o dĺžke viac ako 5 km v celkovej hodnote 3,8 mil. EUR;
 • Západoslovenská distribučná začala s posilňovaním kapacity rozvodov elektrickej energie v centre obce;
 • Premiéru mal prvý ročník športového dňa LeváRUN;
 • V peňaženkách obyvateľov sa prvýkrát prejavil zavedený motivačný systém prihliadajúci na množstvo vyprodukovaného odpadu domácnosti a počet vývozov.

Čo obec čaká v roku 2023?

Obec má od 14.decembra schválený obecný rozpočet, podľa ktorého bude v nasledujúcom roku hospodáriť. Nezmenená zostáva výška poplatku za odpady, v platnosti zostáva aj zavedený motivačný systém, ktorý dáva občanom možnosť usporiť na poplatku za odpad vďaka kvalitnej separácii odpadov. 

Z dôvodov zvyšovania daňového bonusu, rastúcich cien energií a inflácii sme boli nútení, podobne ako stovky ostatných miest a obcí, zvýšiť sadzby miestnych daní. Zvýšenie dane pre bežného občana je na úrovni 20%.

 • V roku 2023 plánujeme dokončiť projekty modernizácie areálu základnej školy financované z dotácií a to vybudovanie multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy a tiež atletickej dráhy. Škole by sa tak opäť mala zvýšiť konkurencieschopnosť;
 • Zároveň využijeme získanú dotáciu a školu zateplíme;
 • V marci chceme ukončiť zariaďovanie Centra sociálnych služieb financovaného z fondov EÚ a následne spustiť jeho prevádzku;
 • V prvom štvrťroku by sme mali tiež ukončiť projekt modernizácie priestoru pred vlakovou stanicou podporený fondami EÚ, v rámci ktorého vytvoríme nové parkovacie miesta, zrekonštruujme prístupovú cestu a vybudujme autobusové nástupisko;  
 • V roku 2023 chceme tiež realizovať projekt revitalizácie vnútroblokov bytoviek na Družstevnej ulici financovaný z fondov EÚ;
 • Budeme pokračovať v rozširovaní systému verejného osvetlenia v lokalitách, kde v súčasnosti chýba;
 • V areáli futbalového štadióna plánujeme investovať do infraštruktúry zabezpečujúcej dostatok závlahovej vody; 
 • Budeme pokračovať v rozvoji projektu obytnej zóny Pasoviská, kde dokončíme vodovod a kanalizáciu a budeme pracovať na vybudovaní rozvodov elektrickej energie; 
 • Ukončíme projekčné práce potrebné pre získanie podpory z Plánu obnovy na budovu kultúrneho domu a obecného úradu; 
 • Z dotácie Úradu vlády zreštaurujeme stĺp hanby;
 • Na ulici SNP plánujeme realizovať opatrenia upokojujúce dopravu;
 • V rámci racionalizácie výdavkov v odpadovom hospodárstve budeme opäť investovať do vybavenia zberného dvora odpadov.

Samozrejmou úlohou na rok 2023 je snaha o získanie finančných zdrojov na odkanalizovanie obce. Aktuálne prebiehajú finálne kroky pri výbere dodávateľa. Pokiaľ sa proces verejného obstarávania úspešne ukončí a bude schválený Ministerstvom životného prostredia, bude možné pustiť sa do realizácie rozsiahleho a náročného projektu.

Počas roka dostávame od občanov veľa podnetov. Radi by som vyriešili všetky problémy a nedostatky, ale žiaľ, nedá sa všetko naraz. Riešenia si vyžadujú hlavne finančné prostriedky, ktoré je potrebné niekde získať. A to sa nám postupne darí, čo je vidieť aj v náraste hodnoty obecného majetku vedenej v účtovnej evidencii. Ku koncu roka 2018 dosahovala čistá  hodnota majetku obce 6,11 milióna EUR. Hodnotu majetku sa nám darilo každoročne zvyšovať. Po štyroch rokoch, k 31.12.2022, má čistá hodnota majetku obce výšku už takmer 9,5 milióna EUR.  

Ďakujem každému obyvateľovi, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, kto pomáhal zabezpečovať pomoc pre vojnových odídencov z Ukrajiny. Každému, kto investoval do pomoci svoj čas, financie, materiál, či znalosti ukrajinského alebo ruského jazyka. 

Špeciálne ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru za zásahy na území obce a okresu. 

Ďakujem občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj pre obec. 

Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva a tiež členom odborných komisií za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce. Ďakujem vedeniu a zamestnancom Základnej školy s materskou školou, že škole i škôlke dôveruje stále viac rodičov a z roka na rok rastie počet detí, ktoré ich navštevujú. 

V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť prácu zamestnancov obce, ktorí sa snažili byť obyvateľom nápomocní pri riešení životných situácií.  

Želám všetkým občanom, aby bol pre vás nový rok, napriek ťažkým časom, rokom plným šťastia, zdravia, lásky, štedrosti, spolupatričnosti a pokoja. 

Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

 

Ing. Richard Nimsch, starosta obceSkôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.