Novoročný príhovor starostu obce – 1.1.2020

01.01.2020

Novoročný príhovor starostu obce – 1.1.2020

Vážení Levárania, milí spoluobčania.

Pred niekoľkými hodinami sa skončil rok 2019 a my sme sa ocitli na prahu nového roku, roku 2020. Dovolím využiť túto chvíľu príhovorom, v ktorom by som rád zbilancoval uplynulý rok a informoval vás o plánovaných krokoch obce v roku 2020.

Rok 2019 bol rokom, kedy v našej obci v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne klesol oficiálny počet obyvateľov. Miestna evidencia obyvateľstva eviduje vo Veľkých Levároch ku koncu roka 2019 3689 obyvateľov, čo je o 8 menej, ako predchádzajúci rok. Neoficiálne však v obci žije omnoho viac obyvateľov. Žiaľ bez trvalého pobytu. Práve to, že obyvatelia nemajú v obci trvalý pobyt, ochudobňuje obecný rozpočet o tisíce eur, ktoré by v prípade ich oficiálneho prihlásenia štát zaslal do obecného rozpočtu. Financie by tak bolo možné použiť na rozvoj obce. Desiatky obyvateľov, ktorí žijú v našej obci, avšak trvalý pobyt majú prihlásený v inom meste či obci, tak finančne podporujú inú obec, avšak nároky na kvalitnejšiu obecnú   infraštruktúru a služby požadujú tu. Dovoľte mi požiadať takýchto spoluobčanov o spolupatričnosť a povzbudiť ich k prihláseniu sa na trvalý pobyt vo Veľkých Levároch. Do budúcna tak pomôžu zabezpečiť rozvoj obce. 

V roku 2019 sme na poslednej ceste odprevadili  20 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 7 mužov a 13 žien, čo je o 11 menej, ako predchádzajúci rok. 

Naopak, medzi nami sme privítali 41 narodených detí, 22 chlapcov a 19 dievčat. 

Do obce sa minulý rok prisťahovalo 97 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 120. 

Celkovo bolo uzatvorených 22 manželstiev, z toho 12 civilným obradom a 10 cirkevným obradom.

Dovoľte mi teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja obce v roku 2019. 

Snažili sme sa o vylepšenie informovanosti a komunikácie s občanmi. Podarilo sa sprevádzkovať novú internetovú stránku obce, ktorá okrem noviniek zobrazuje transparentný prehľad verejných obstarávaní, zmlúv, faktúr a objednávok. Samozrejmosťou je elektronická úradná tabuľa, plán vývozu separovaného odpadu, hlásenia obecného rozhlasu a mnoho ďalších informácií. S užívateľmi sociálnej siete Facebook komunikujeme prostredníctvom facebookovej stránky. Zároveň obec sprevádzkovala mobilnú aplikáciu poskytujúcu aktuálne informácie či mimoriadne oznamy.

Podarilo sa založiť a tiež udržať pri živote obecné „Levárske noviny“, ktoré sú distribuované zdarma do všetkých poštových schránok štyrikrát ročne. Teší nás úspech novín medzi obyvateľmi. V tomto roku sme pripravení zvýšiť počet strán každého čísla, aby sa vám dostalo ešte viac zaujímavého čítania o živote v obci.    

Aj vďaka našej angažovanosti a komunikácii s Univerzitnou nemocnicou Bratislava sa spustil proces predaja kaštieľa a mešťanky. Predaj síce ešte nie je formálne ukončený, ale je dôležité, že s problémom sa začalo pracovať. Verím, že čoskoro uvidíme výsledok. 

S cieľom vyjsť v ústrety obyvateľom uhrádzajúcim poplatky v obecnej pokladni zaviedla obec možnosť platby prostredníctvom platobného terminálu.   

Tiež sme sa posunuli v oblasti odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore odpadov sme zaviedli zber pneumatík a tiež zber použitého kuchynského oleja. Zelený odpad a drevo sa už nehádže k múru zberného dvora, ale priamo do pristavených kontajnerov. Zberný dvor odpadov bol vybavený krytým veľkokapacitným kontajnerom na papier.

Snažili sme sa o vymáhanie práva na úseku chovu psov, životného prostredia či v oblasti   stavebníctva. V priebehu minulého roka boli, žiaľ, udelené pokuty za porušenie legislatívy v celkovej výške 2 040 EUR.  

Obec v roku 2019 realizovala viacero investičných akcií:

 • Vybudovali sa záchytné koterce pre odchytených psov, ktorých bolo v minulom roku až 63,
 • Na jar sa zrekonštruovala strecha na základnej škole, následne sa vymenili dvoje vstupné dvere, vymaľovali sa školské schodiská, vymenil sa lapač tukov v školskej kanalizácii a jedáleň bola dovybavená konvektomatom,  
 • Obec zakúpila malotraktor s výbavou na zimnú a letnú údržbu. Zariadenie by nám malo pomôcť zabezpečiť schodnosť chodníkov počas zimných mesiacov, v lete už výrazne pomohlo s kosením verejných priestranstiev,  
 • Začal sa realizovať projekt prístavby materskej školy spojený s celkovou rekonštrukciou interiérov financovaný z fondov EÚ, ktorý bude priebežne realizovaný aj v tomto roku,
 • Kompletne sa zrekonštruovalo oplotenie štadióna, ktoré bolo v dezolátnom stave, obnovili sa stĺpy osvetlenia štadióna, vymenili sa bezpečnostné siete, na budove telovýchovnej jednoty sa začalo s výmenou okien a obnovili dva vstupné priestory,   
 • Na evanjelickom cintoríne sa obnovil padnutý múr 
 • Za finančného príspevku od spoločnosti NAFTA sa v budove zdravotného strediska inštalovala šikmá schodisková plošina pre imobilných spoluobčanov, ktorí teraz môžu navštevovať stomatologickú ambulanciu, či služby umiestnené na 2.podlaží, 
 • Obec začala s prípravou rekonštrukcie kultúrneho domu, domu smútku, zdravotného strediska a klubu dôchodcov zhotovením projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude rekonštrukcia v nasledujúcich rokoch prebiehať,
 • Zrealizoval sa audit verejného osvetlenia a následne sa vypracovala projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia,
 • Zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie popri chodníku na železničnú stanicu, pričom bola využitá úsporná LED technológia,
 • Za finančného prispenia Bratislavského samosprávneho kraja sa podarilo zrekonštruovať priestor v kultúrnom dome určený na knižnicu, v tomto roku bude priestor dovybavený nábytkom a sprevádzkovaná nová knižnica,
 • Z finančného príspevku BSK obec za pomoci prvákov základnej školy vysadila lipovú alej a založila tradíciu, ktorá sa bude každoročne opakovať,
 • Z finančného príspevku Ministerstva vnútra SR obec inštalovala na hlavných dopravných ťahoch merače rýchlosti, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách,
 • Z vlastných zdrojov vybudovala obec dve nové miestne komunikácie a to na Zámočníckej ulici a tiež na Pekárskej ulici – na oboch uliciach obec využila najmodernejšie technológie verejného osvetlenia, ktoré chce priebežne použiť na území celej obce, 
 • Začali sme sa venovať téme výstavby obecných nájomných bytov,
 • Vymenili sa takmer všetky značky dopravného značenia a je spracovaná projektová dokumentácia upokojenia dopravy v kritických častiach obce. 

Nezaháľali sme ani v projektovej činnosti, na mnohé diela a podujatia sme sa snažili získať cudzie zdroje z dotácií, aby sme uchránili obecné zdroje.

Obec v roku 2019 pripravila a podala do hodnotenia 20 projektov, ktoré majú pomôcť rozvoju obce v rôznych oblastiach. Išlo o nasledujúce projekty:

 • Modernizácia knižnice – projekt bol schválený a aj zrealizovaný v zmysle projektovej dokumentácie postupnej obnovy kultúrneho domu, financovaný je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
 • Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre – projekt je schválený a prebieha výber dodávateľa, financovaný bude z fondov EÚ
 • Vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ - projekt je podporený Úradom vlády SR a realizovať  sa bude tento rok
 • Inštalácia schodiskovej plošiny na zdravotnom stredisku – projekt bol zrealizovaný a podporený spoločnosťou NAFTA
 • Výmena garážových brán na hasičskej zbrojnici – projekt je podporený Ministerstvom vnútra SR a realizovať  sa bude tento rok
 • WIFI v obecných budovách zdarma – projekt je podporený z fondov EÚ, realizovať  sa bude tiež tento rok
 • Levárska lipová alej - projekt bol schválený a aj zrealizovaný, financovaný je z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
 • Projekty Habánsky hodový jarmok,   Detský folklórny festival a tiež Zaži leto s centrom záujmových aktivít - boli schválené a zrealizované, financované boli z rozpočtu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
 • Projekt zníženie kalamitného stavu komárov – obec získala dotáciu z Úradu vlády 

V rámci fondov EÚ sú aktuálne hodnotené tri obecné projekty:

 • Zariadenie pre seniorov a denný stacionár,
 • Modernizácia predstaničného priestoru, vybudovanie parkovísk a obratiska autobusov a autobusovej zastávky pri železničnej stanici a
 • Vybudovanie multifunkčného ihriska pre potreby základnej školy.

V rámci Environmentálneho fondu sú v hodnotení dva projekty a to:

 • Vybudovanie časti celoobecnej kanalizácie a
 • Zateplenie budovy ZŠ

V rámci rôznych zdrojov sa uchádzame o finančnú podporu na: 

 • Vybudovanie atletickej dráhy v areáli základnej školy
 • Vybudovanie tréningového ihriska na štadióne TJ,
 • Rozšírenie kamerového systému, 
 • Dovybavenie obecnej knižnice 
 • Rozmiestnenie cyklostojanov pri obecných budovách a ďalšie drobné projekty

Čo obec čaká v roku 2020?

Obec má od 11.decembra schválený obecný rozpočet, podľa ktorého bude v roku 2020 postupovať. Tak ako dlhodobo informovali mnohé médiá, aj náš obecný rozpočet je poznačený vládnymi opatreniami, ktoré zvyšujú výdavky obcí avšak nenavyšujú obecné príjmy. Preto sa k tomuto problému musela obec postaviť čelom a po niekoľkých rokoch zreálniť sadzby miestnych daní a tiež poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu. Je samozrejmé, že žiadny občan nepochváli zvýšenie poplatku za odpad, avšak keď rastú výdavky vo forme zvýšeného skládkovného či poplatok štátu za uskladnenie odpadu na skládke, tak ako som písal v článku posledných Levárskych novín,  musia zákonite rásť aj poplatky. Pokiaľ sa chceme ako obec rozvíjať, pokiaľ nechceme stagnovať a prešľapovať na mieste a pokiaľ nám nestačí len kúrenie a svietenie, ale chceme rásť, mať krajší kultúrny dom, knižnicu, zdravotné stredisko, dom smútku, sú finančné opatrenia, žiaľ, nutné.   

Obec plánuje v roku 2020 dokončiť rekonštrukciu a prístavbu materskej školy financovanej z fondov EÚ a od 1.deptembra privítať škôlkarov v nových priestoroch. Zároveň je pri škôlke naplánovaná výstavba detského ihriska z dotácie Úradu vlády.

V tomto roku by mala obec začať realizovať projekt modernizácie odborných učební, ktorý je financovaný taktiež z fondov EÚ. 

Zároveň, pokiaľ bude ukončené a schválené verejné obstarávanie, obec má v pláne začať výstavbu cyklotrasy financovanej z fondov EÚ, ktorá spojí Malé Leváre s našou železničnou stanicou. 

Aj tento rok bude obec investovať do obecných budov. V pláne je dovybavenie knižnice novým nábytkom  a jej presťahovanie do nových priestorov a tiež prvá etapa rekonštrukcie toaliet na zdravotnom stredisku. Financie sú tiež vyčlenené na technológie domu smútku, taktiež  je v pláne pokračovať vo výmene okien na budove základnej školy a prispieť tak k zvýšeniu estetických a izolačných vlastností budovy. 

Obecný úrad bude pokračovať v zavádzaní nových technologických riešení pri vykonávaní správy obce a plánuje zaviesť geografický informačný systém umožňujúci lepšiu správu miestnych daní, poplatkov, identifikáciu neplatičov a riadenie procesov.

Obec bude tiež investovať do intenzifikácie čističky odpadových vôd po ktorej vzrastie jej kapacita a umožní pripájanie ďalších domácností.

V rámci opatrení zvyšovania bezpečnosti v obci a taktiež znižovania prevádzkových výdavkov plánuje obec pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii verejného osvetlenia v zmysle spracovaného auditu a projektovej dokumentácie.

Veľkým investičným projektom, na ktorom obec bude pracovať aj tento rok, je vybudovanie infraštruktúry v obytnej zóne Pasoviská a vytvorenie podmienok pre výstavbu rodinných domov. Cieľom je získať stavebné povolenie a začať stavebné práce.          

Ako sme avizovali v roku 2019, pripravuje sa rekonštrukcia vodovodu na území obce. V súčasnej dobe sa čaká na vydanie stavebného povolenia. Pokiaľ sa podarí udržať projekt v investičnom pláne BVS, s realizáciou by sa mohlo začať v tomto roku.  

Samozrejme sa v roku 2020 budeme zaujímať o stav projektu celkového odkanalizovania obce.  Našou úlohou nateraz je pokračovať v rozbehnutých krokoch Združenia obcí Enviropark Pomoravie a byť pripravení na podanie projektu v rámci vhodnej výzvy na podávanie projektov.  Tiež sa budeme uchádzať aj o postupné čiastkové budovanie kanalizácie z menších dotácií, tak ako v minulom roku. 

V roku 2019 sme spravili kus práce, v nastavenom tempe chceme pokračovať aj v novom roku. 

Dovoľte mi, teraz, po predstavení plánu na rok 2020, poďakovať každému občanovi, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem za aktivitu občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu, za účasť na celoobecnej brigáde „Za krajšie Leváre“, za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj pre obec.  

Do nového roku chcem popriať všetkým občanom všetko dobré, veľa zdravia, lásky a pokoja v rodinách. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo a aby sme sa stali aktívnou súčasťou jej rozvoja.

Ďakujem vám za vašu pozornosť a prajem dobrú chuť k novoročnému obedu. 

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.