Novoročný príhovor starostu obce – 1.januára 2021

01.01.2021

Novoročný príhovor starostu obce – 1.januára 2021

Príhovor starostu obce vysielaný obecným rozhlasom 1.januára 2021. 

Zvukový záznam príhovoru si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: ZVUKOVÝ ZÁZNAM


Vážení Levárania, milí spoluobčania.

Pred niekoľkými hodinami sa skončil rok 2020, rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa rok, ktorý bol plný strachu, opatrení a  obmedzení, prerušovania školského vyučovania, rušenia kultúrnych a športových podujatí, zatvárania obchodov a reštaurácií, uťahovania opaskov a ekonomickej neistoty. Zároveň však rok 2020 ukázal, že ak sa ocitneme v problémoch, tak ako to bolo v marci po objavení sa prvých prípadov ochorenia COVID-19 na Záhorí, vieme sa zomknúť, vieme priložiť ruku k dielu a vieme pomôcť tým, ktorý to potrebujú. 

Dovoľte mi teraz niekoľkými vetami zbilancovať uplynulý rok a tiež informovať vás o plánovaných krokoch obce v roku 2021.

Miestna evidencia obyvateľstva eviduje vo Veľkých Levároch ku koncu roka 2020 3688 obyvateľov, čo je o jedného menej, ako v predchádzajúci rok. 

V roku 2020 sme na poslednej ceste odprevadili  33 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 14 mužov a 19 žien, čo je o 13 viac, ako v predchádzajúci rok.  

Naopak, medzi nami sme privítali 26 narodených detí, 12 chlapcov a 14 dievčat, čo je o 15 menej, ako v predchádzajúci rok. 

Do obce sa minulý rok prisťahovalo 81 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 74. 

Celkovo bolo uzatvorených 13 manželstiev, z toho 11 civilným obradom.

Dovoľte mi teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja obce v roku 2020. 

Som veľmi rád, že sa obci darí udržiavať informovanosť obyvateľov na vysokej úrovni prostredníctvom internetovej stránky obce, mobilnej aplikácie a facebookovej stránky, ktoré  sa tešia obľube medzi obyvateľmi.  Zároveň som hrdý na Levárske noviny, ktoré v obci vychádzajú druhý rok a budú pokračovať tretím ročníkom. Na ich vydávanie dostávame od vás pozitívne ohlasy, za čo ďakujeme.

Mrzí ma, že ani po dvoch rokoch snahy nebol štát schopný odpredať kaštieľ a mešťanku záujemcovi, ktorý vyhral vyhlásenú verejnú súťaž a že bude nutné celý proces predaja opakovať, čo bude trvať minimálne celý rok 2021. Kultúrnej pamiatke sa tak v budúcom roku  opäť nedostane záchrany a pred nami stojí úloha udržiavania permanentného tlaku na štátne inštitúcie vo veci záchrany tohto klenotu Levár.  

Napriek tomu, že sa rok 2020 niesol z dôvodov dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku  v znamení úsporných opatrení, obec v roku 2020 ťažila zo svojej aktivity pri získavaní grantov a dotácií a zrealizovala viacero investícií do obecného majetku:

 • Z fondov európskej únie sme rozšírili a zrekonštruovali materskú školu, na ktorú môžeme byť nateraz pyšní a otvorili sme šesť plnohodnotných tried,
 • Z dotácie Úradu vlády a z príspevku Združenia rodičov školy  sme pri škôlke vybudovali detské ihrisko,
 • Pokračovali sme v obnove budovy základnej školy a vymenili okná a dvere na troch schodiskách,
 • Z dotácie Environmentálneho fondu sme zateplili časť budovy školy a škôlky,
 • Z úveru sme zmodernizovali systém verejného osvetlenia, zvýšili bezpečnosť a svetelný komfort obyvateľov a rapídne znížili náklady na elektrickú energiu, pričom  investícia sa z úspor splatí do ôsmych rokov, 
 • Spoločne s ostatnými členskými obcami sme zrealizovali intenzifikáciu spoločnej čističky odpadových vôd a zvýšili jej prevádzkovú kapacitu,
 • V kultúrnom dome sme sprevádzkovali nové priestory knižnice, ktorá je vybavená novým nábytkom a z dotácie Fondu na podporu umenia v nej čoskoro pribudnú nové knihy ,
 • Z dotácie spoločnosti NAFTA sme zakúpili cimbal pre DFS Leváranek, 
 • Z dotácie Prezídia hasičského a záchranného zboru sme vymenili brány na hasičskej zbrojnici,
 • Z fondov EÚ sme začali budovať cyklotrasu medzi Veľkými a Malými Levármi a zo železničnej stanice do obce,
 • Zmodernizovali sme kotolňu zdravotného strediska,
 • Obecný úrad bol vybavený geografickým informačným systémom, ktorý je využívaný pri správe daní a poplatkov a tiež správe pozemkov vo vlastníctve obce, 
 • Z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sme začali rekonštruovať nevyužívané priestory na zdravotnom stredisku za účelom zriadenia moderného klubu dôchodcov,
 • A aj vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja sme s našimi prvákmi vysadili ďalších 43 líp a skrášlili levársky chotár.

Teší ma, že v uplynulom roku sa nám podarilo vysporiadať vlastnícke práva k pozemkom pod kultúrnym domom a viacerými miestnymi komunikáciami. V snahe postupného vysporiadavania vlastníckych práv k pozemkom pod stavbami či miestnymi komunikáciami budeme pokračovať. 

Možnosť vysporiadať vlastnícke práva k užívaným pozemkom ponúkla obec aj občanom vo forme generálneho pardonu. Táto ponuka našla pochopenie u veľkého počtu občanov, pričom obec bude žiadosti spracúvať nasledujúceho pol roka.   

Čo obec čaká v roku 2021?

Obec má od 16.decembra schválený obecný rozpočet, podľa ktorého bude v roku 2021 hospodáriť. Obec nemenila výšku miestnych daní, taktiež výška poplatku za odpady zostáva rovnaká ako minulý rok a to aj napriek tomu, že náklady na likvidáciu odpadov vo všeobecnosti rastú a viaceré samosprávy okresu Malacky boli nútené zvýšiť poplatok za odpady nad 30 eur na osobu. Obec napriek tomu v roku 2021 zavádza pre občanov, ktorí poctivo separujú,   motivačný systém, vďaka ktorému budú môcť získať časť poplatku za odpady späť. Snažíme sa do odpadového hospodárstva v rámci možností vniesť viac spravodlivosti a odmeniť snaživé a poctivé domácnosti.      

 • V roku 2021 plánujeme ukončiť projekt Vybudovania cyklotrasy medzi Veľkými a Malými Levármi a zároveň z dotácie Ministerstva dopravy vybudovať stojiská pre bicykle pri škole, obecných budovách a autobusových zastávkach,
 • Na zdravotnom stredisku dokončíme rekonštrukciu klubu dôchodcov a zrekonštruujeme rozvody kúrenia v lekárni, 
 • na zdravotnom stredisku taktiež počítame s rekonštrukciou toaliet,
 • Budeme pokračovať v rozširovaní systému verejného osvetlenia v lokalitách, kde v súčasnosti chýba, 
 • Obec podporí ďalšiu obnovu budovy základnej školy a z fondov európskej únie zrealizuje modernizáciu dvoch odborných učební,
 • V novom roku sa začne s budovaním infraštruktúry v novej časti cintorína,
 • Budeme pokračovať v príprave projektu obytnej zóny Pasoviská, spracovaná bude štúdia zóny Záhrady a projekčne sa chceme venovať severnej obytnej zóne. Ukončená by mala byť tiež projekčná fáza budúcich nájomných bytov a príprava na uchádzanie sa o finančnú podporu na ich výstavbu,
 • V rámci racionalizácie výdavkov v odpadovom hospodárstva budeme investovať do vybavenia zberného dvora odpadov,
 • Rozpočet vykrýva aj investície do spoločnej kanalizačnej siete, ktorá žiaľ vyžaduje opravy,
 • V druhej polovici roka, po schválení výsledku verejného obstarávania, plánujeme začať s realizáciou projektu  „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
 • Stále bojujeme o finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu príjazdovej cesty, otočiska autobusov a dobudovanie ostatnej infraštruktúry pri železničnej stanici. V roku 2021 by sme sa mali dozvedieť výsledok nášho snaženia.  

Od roku 2019 sme aktívne participovali na príprave projektu rekonštrukcie vodovodu v obci. Naša snaha a spolupráca s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou priniesla svoje ovocie a hneď v úvode roku sa začína realizovať prvá fáza rekonštrukcie vodovodu, ktorá by mala odstrániť problémy so zásobovaním domácností pitnou vodou v letných mesiacoch a mala by umožniť otváranie nových obytných zón v obci.   

V roku 2021 sa budeme snažiť o získanie finančných zdrojov na odkanalizovanie obce. Doteraz žiaľ nebola vyhlásená žiadna relevantná výzva Ministerstva životného prostredia, ktorá by vedela pokryť naše finančné požiadavky na dobudovanie kanalizácie. Sme pripravení na podanie projektu v rámci vhodnej výzvy, na ktorú dlho a netrpezlivo čakáme. Zároveň sa budeme uchádzať aj o menšie dotácie na aspoň čiastkové budovanie samostatných kanalizačných stôk. 

V obci je množstvo problémov a nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť, avšak všetko nie je možné zrealizovať hneď šibnutím čarovného prútika. Riešenia vyžadujú veľké množstvo finančných zdrojov, ktoré je potrebné získať. A to sa nám postupne darí, čo je vidieť aj v náraste hodnoty obecného majetku vedenej v účtovnej evidencii.  V roku 2020 sme odviedli veľa práce a v nastavenom tempe chceme pokračovať aj v novom roku. 

Dovoľte mi, teraz, po predstavení plánu na rok 2021, poďakovať každému občanovi, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, kto sa ako dobrovoľník zapojil do boja s pandémiou, či už šitím rúšok, poskytnutím materiálu, alebo ich roznosom seniorom. Špeciálne ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru za množstvo technických zásahov a pomoc pri realizácii  protipandemických opatrení. Ďakujem občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj pre obec. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva a tiež členom odborných komisií za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce.   

Do nového roku chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia a pokoja v rodinách a čo najmenej negatívnych emócií a nenávisti prameniacich z témy aktuálnej pandémie a šíriacich sa dennodenne sociálnymi sieťami. Zažívame ťažšie obdobie, nie je čas na nenávisť a zlobu, ale na spolupatričnosť. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo!

Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.