Novoročný príhovor starostu – 1.januára 2022

03.01.2022

Novoročný príhovor starostu – 1.januára 2022

Príhovor starostu obce vysielaný obecným rozhlasom 1.januára 2022.

Vážení Levárania, milí spoluobčania.

Je tomu len pár hodín, čo sme do histórie vyprevadili starý rok. Podobne, ako rok 2020, aj minulý rok bol ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá nám priniesla nie len rôzne obmedzenia a negatívne sociálno-ekonomické dopady, ale tiež a to úplne zbytočne, nevraživosť medzi stúpencami a zaznávačmi očkovania, medzi obyvateľmi, ktorí pandémiu vnímajú ako reálnu hrozbu a tými, ktorí ju nevidia. Napriek množstvu zápornej energie, ktorá sa na nás valí predovšetkým cez sociálne siete a napriek negatívnym prejavom mnohých jedincov v spoločnosti zažiarili aj medzi Leváranmi početné prejavy ľudskosti, porozumenia a odhodlania pomôcť tým, ktorí boli v núdzi.  

Dovoľte mi teraz niekoľkými vetami zbilancovať uplynulý rok a tiež informovať vás o plánovaných krokoch obce v roku 2022.

Miestna evidencia obyvateľstva eviduje vo Veľkých Levároch ku koncu roka 2021 3696 obyvateľov, čo je o osem viac, ako v predchádzajúci rok. 

V roku 2021 sme na poslednej ceste odprevadili  65 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 35 mužov a 30 žien, čo je o 32 viac, ako v predchádzajúci rok. Počet zomrelých v obci sa teda v porovnaní s minulým rokom zvýšil o takmer 100 percent.  

Naopak, medzi nami sme privítali 31 narodených detí, 23 chlapcov a 8 dievčat, čo je o 5 viac, ako v predchádzajúci rok. 

Do obce sa v uplynulom roku prisťahovalo 108 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 63. 

Celkovo bolo uzatvorených 15 manželstiev, z toho 10 civilným obradom.

Dovolím si teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja obce v minulom roku. 

Napriek tomu, že sa rok 2021, podobne ako aj rok 2020, niesol z dôvodov dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku  v znamení úsporných opatrení, obec aktívne pracovala na získavaní grantov a dotácií a tiež zrealizovala viacero investícií do obecného majetku:

 • Z fondov EÚ sme vybudovali cyklotrasu medzi Veľkými a Malými Levármi a zo železničnej stanice do obce;
 • Z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sme zrekonštruovali nevyužívané priestory na zdravotnom stredisku za účelom zriadenia moderného klubu seniorov a odovzdali sme ho levárskym seniorom do užívania;
 • V základnej škole sme z fondov EÚ zmodernizovali a kvalitnými pomôckami vybavili odborné učebne polytechniky, biológie a chémie;
 • Z podporného programu EÚ sme verejné priestranstvá pokryli bezplatným WiFi signálom;
 • Z príspevku Environmentálneho fondu sme na zberný dvor obstarali veľkoobjemové kontajnery a tiež kontajnerový nosič s malými kontajnermi pre obecný traktor;
 • Z dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sme vybudovali verejné osvetlenie popri veľkolevárskej časti cyklotrasy smerom na Malé Leváre; 
 • Z toho istého programu sa v areáli základnej školy a materskej školy podarilo vysadiť vzrastlé stromy a osadiť lavičky a odpadkové koše a tiež vybudovať parkovisko;
 • Z dotácie spoločnosti NAFTA bolo vysadené stromoradie z gaštanov jedlých popri cyklotrase;
 • Z individuálnej dotácie župana BSK sme mohli s našimi prvákmi už po tretíkrát vysadiť ďalšiu lipovú alej; 
 • Vďaka dotácii Úradu vlády sa podarilo odborne zreštaurovať pomník padlých;
 • Z dotácií Fondu na podporu umenia sme do knižnice nakúpili nové knihy;
 • Z grantu ministerstva dopravy realizujeme projekt vybudovania cykloprístreškov v areáli školy, škôlky, kultúrneho domu, zdravotného strediska a pri autobusových zastávkach;    
 • Podarilo sa nám zabezpečiť finančnú podporu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry na multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy a tiež z Fondu na podporu športu na   vybudovanie atletickej dráhy v areáli základnej školy; 
 • Z fondov EÚ sme zabezpečili finančné zdroje na plánovanú rekonštrukciu a modernizácie priestoru pred železničnou stanicou; 
 • Získali sme podporu na výstavbu obecných nájomných bytov;
 • Do hodnotenia sa podarilo pripraviť a podať projektovú žiadosť na obnovu kultúrneho domu;  

 

 • Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali toalety na zdravotnom stredisku a tiež zrekonštruovali kúrenie v jednom z pavilónov zdravotného strediska;
 • Z prostriedkov obecného rozpočtu sme popri chodníku na železničnú stanicu vysadili stromoradie ovocných stromov;
 • Na haváriu prívodu vody v zdravotnom stredisku a zničenie priestorov pošty sme reagovali komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou priestorov pošty;
 • Vo viacerých lokalitách sme rozšírili verejné osvetlenie;
 • Do obce sme pritiahli spoločnosť Zásielkovňa, ktorá pri zdravotnom stredisku zriadila samoobslužný výdajný box na doručovanie zásielok;
 • Darí sa udržiavať pozitívny trend v raste počtu žiakov školy a škôlky. Aktuálne máme v základnej a materskej škole najvyšší počet detí za posledné viac ako desaťročie;

   

Počas roka sme sa snažili občanom v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou čo najviac uľahčiť bežný život a zabezpečili sme testovanie, resp. prítomnosť mobilného odberového miesta priamo v obci. Obdobne sme zabezpečili možnosť očkovania priamo v obci, bez nutnosti cestovania do Bratislavy či Malaciek. 

V obci od januára prebiehala 1.fáza rekonštrukcie vodovodu. Výmena potrubí v celkovej dĺžke 5 km dotýkajúca sa viac ako 550 domácností v celkovej hodnote 3,8 mil. EUR mala byť realizovaná počas dvoch rokov, až do decembra 2022. Dielo sa podarilo ukončiť s ročným predstihom. Mieste komunikácie narušené rekonštrukciou vodovodu sa začnú rekonštruovať v jarných mesiacoch. 

Investície do energetickej siete v obci začala realizovať aj Západoslovenská distribučná a.s. Prvou lastovičkou je umiestnenie vedenia vysokého napätia v lokalite Šibeničný vrch do zemného výkopu a uvoľnenie priestoru pre výstavbu obecných nájomných bytov. Pokračovať sa má posilnením energetických kapacít v samotnom centre obce.  

 

Čo obec čaká v roku 2022?

Obec má od 15.decembra schválený obecný rozpočet, podľa ktorého bude v nasledujúcom roku hospodáriť. Nezmenená je výška miestnych daní, taktiež výška poplatku za odpady zostáva rovnaká. Pri vyrubovaní poplatku za odpady sa prvýkrát prejaví zavedený motivačný systém  a bude sa prihliadať na množstvo vyprodukovaného odpadu domácnosti a počet vývozov v roku 2021. Občania, ktorí poctivo separovali a produkovali menej odpadu získajú časť poplatku za odpady späť. 

 • V roku 2022 plánujeme realizovať projekty modernizácie areálu základnej školy financované z dotácií a to vybudovanie multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy a taktiež atletickej dráhy. Škole by sa tak opäť mala zvýšiť konkurencieschopnosť. V budove školy máme tiež v pláne rekonštrukciu ďalších sociálnych zariadení;
 • Veľkým projektom z fondov EÚ, ktorý sa spustí v prvých mesiacoch roka, je rekonštrukcia priestorov bývalej prefáckej materskej školy na Zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Bratislavský samosprávny kraj odobril výsledok verejného obstarávania a my sa môžeme konečne pustiť do práce; 
 • V prvej polovici roka by sme mali tiež realizovať projekt modernizácie priestoru pred vlakovou stanicou podporený fondami EÚ, v rámci ktorého vytvoríme nové parkovacie miesta, zrekonštruujme prístupovú cestu a vybudujme autobusové nástupisko;  
 • Obec je pripravená na výstavbu obecných nájomných bytov. Pokiaľ sa odstránia posledné technické prekážky, bude možné začať s výstavbou;
 • Investovať plánujeme aj v areáli telovýchovnej jednoty. Vyčlenené máme finančné prostriedky na obnovu sociálnych zariadení pri posilňovni;  
 • Budeme pokračovať v rozširovaní systému verejného osvetlenia v lokalitách, kde v súčasnosti chýba; 
 • Budeme pokračovať v rozvoji projektu obytnej zóny Pasoviská. V priebehu roka chceme začať s budovaním základných inžinierskych sietí a s predajom stavebných  pozemkov; 
 • V roku 2022 sa tiež začína projekčne pracovať na príprave rozvoja ďalšieho územia určeného na výstavbu domov v severnej časti obce; 
 • V rámci racionalizácie výdavkov v odpadovom hospodárstva budeme opäť investovať do vybavenia zberného dvora odpadov.

Samozrejmou úlohou na rok 2022 je snaha o získanie finančných zdrojov na odkanalizovanie obce, či už v podobe menších čiastkových projektov, alebo plošného riešenia. Dôležité je, aby štát na danú tému uvoľnil dostatočné množstvo finančných prostriedkov a vytvoril reálne možnosti na získanie nenávratných finančných príspevkov.

Povedal som to minulý rok a poviem to i teraz. V obci je množstvo problémov a nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť, avšak všetko nie je možné zrealizovať hneď, ako šibnutím čarovného prútika. Riešenia vyžadujú veľké množstvo finančných zdrojov, ktoré je potrebné niekde získať. A to sa nám postupne darí, čo je vidieť aj v náraste hodnoty obecného majetku vedenej v účtovnej evidencii.  Minulý rok sme odviedli veľa práce a v tomto roku to nebude iné. 

Dovoľte mi, teraz, po predstavení plánu na rok 2022, poďakovať každému obyvateľovi, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, kto pomáhal zabezpečovať testovanie obyvateľov počas mnohých víkendov. Ďakujem za prejavy solidarity a pomoc našim susedom na Južnej Morave po ničivom tornáde. Špeciálne ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru za množstvo technických zásahov  na území obce, okresu Malacky či v moravskom Hodoníne. Ďakujem občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj pre obec. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva a tiež členom odborných komisií za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce. Ďakujem vedeniu a zamestnancom Základnej školy s materskou školou, že škole i škôlke dôveruje stále viac rodičov a z roka na rok rastie počet detí, ktoré ich navštevujú. V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť prácu zamestnancov obce, ktorí sa snažili byť obyvateľom k dispozícii aj počas období, kedy boli mnohé iné inštitúcie pre verejnosť zatvorené.  Veľké ďakujem.      

Do nového roku chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia a pokoja v rodinách a čo najmenej negatívnych emócií a nenávisti prameniacich z témy aktuálnej pandémie a šíriacich sa dennodenne sociálnymi sieťami. Zažívame ťažké obdobie, to však neznamená, že sa môžeme uchyľovať k nenávisti a zlobe. Je čas na návrat k ľudskosti, slušnosti a spolupatričnosti. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo!

Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

 

 

    

 

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.