Obec zaviedla miestny poplatok za rozvoj

12.12.2019

Obec zaviedla miestny poplatok za rozvoj

Od 1.januára 2020 bude v obci zavedený tzv. poplatok za rozvoj. Jedná sa o poplatok, ktorý uhrádza stavebník stavajúci novú stavbu na území obce. Vybraná čiastka má v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj slúžiť napríklad na budovanie a rozvoj materskej a základnej školy, športovej, sociálnej a kultúrnej  infraštruktúry, sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, úpravu a výsadbu zelene, budovanie miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia, technickej infraštruktúry a podobne.

Inak povedané, každý, kto postaví dom, chce mať tiež vybudovaný chodník, cestu, verejné osvetlenie, pripojenie na kanalizáciu, peknú škôlku, peknú školu, pekné zdravotné stredisko a kultúrny dom, veľa zelene a podobne, avšak súčasné príjmy obcí nie sú schopné pokryť financie na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry.

Aká je výška poplatku za rozvoj

Zákon umožňuje stanoviť poplatok v rozmedzí 3-35 EUR na každý začatý mpodlahovej plochy nadzemnej časti budovy. Obec stanovila výšku poplatku pre stavby na bývanie vo výške 10 EUR na každý začatý mpodlahovej plochy, teda v prvej tretine zákonného intervalu. Pri stanovovaní výšky poplatku sa prihliadalo aj na obvyklú výšku poplatku v okolitých mestách a obciach. V Meste Malacky dosahuje poplatok úroveň až 35 EUR, v Kostolišti 20 EUR, v Malých Levároch 15 EUR, v Zohore či Vysokej pri Morave 10 EUR. Sú tiež obce, kde je poplatok 3 EUR, prípadne poplatok nie je zavedený.

Od kedy sa platí poplatok?

Poplatok majú viaceré obce zavedené od roku 2017, teda už tri roky. V našej obci sa o zavedení poplatku rozprávalo už v predchádzajúcom volebnom období, avšak dohodlo sa akési prechodné obdobie bez zavedenia poplatku. Po troch rokoch „prechodného obdobia“ vstúpi poplatok do praxe i u nás.

Ako sa poplatok vypočíta? 

Poplatok sa vypočíta ako násobok základnej sadzby poplatku (pri domoch 10 EUR) a výmery podlahovej plochy nadzemnej časti budovy. Prvých 60 m2 podlahovej plochy je od poplatku oslobodených. Poplatok sa vyrubuje po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.  

Príklad z levárskej praxe

V lokalite pri novom cintoríne chystá súkromný investor novú obytnú zónu. Investor na svoje náklady vybuduje rozvody elektrickej energie, vodu, kanalizáciu, cestu a chodníky. Pri konzultáciách s investorom pred vydaním stavebného povolenia obec upozornila investora, že bude požadovať, aby obyvatelia nelikvidovali odpadové vody zberom v žumpách, ale aby bola vybudovaná aj kanalizácia, k čomu sa investor zaviazal. Problémom je, že kanalizácia má byť zvedená do plánovanej, nateraz neexistujúcej prečerpávacej stanice, ktorá pôvodne nepočítala s rozvojom tejto lokality a bolo potrebné ju preprojektovať na väčšiu dimenziu. Preprojektovanie, ktoré už obec zrealiovala a následná výstavba prečerpávacej stanice a výtlačného potrubia do hlavného kanalizačného zberača bude obec aj investora niečo stáť. Práve na tento účel má byť použitý poplatok za rozvoj, ktorý sa v danej lokalite v budúcnosti vyzbiera od stavebníkov nových domov. Riešenie je výhodné pre všetky strany. Stavebníci nebudú mať potrebu budovania žúmp a ušetria na investičných výdavkoch, nebudú mať tiež starosť o odvoz odpadových vôd zo žúmp a obec nebude musieť prispievať na vývoz a likvidáciu odpadových vôd. Zároveň bude k dispozícii prečerpávacia stanica pre priľahlé ulice, ktoré bude možné jednoduchšie  odkanalizovať (Vinohradnícka, Pri cintoríne, M.Benku, časť Slnečnej, časť Peknej, časť Boskovičovej ulice).  Životný štandard danej lokality sa nepochybne zvýši.

Chceme byť rozvíjajúca sa obec, alebo chceme stagnovať?

Zavedenie či zvyšovanie akéhokoľvek poplatku nie je populárne. Obec však nedisponuje nekonečným rozpočtom a musí hospodáriť s príjmami od štátu a obyvateľov. Ak sa chceme porovnávať s inými obcami, ktoré nespia, ale sa rozvíjajú, tak musíme počítať s tým, že rozvojové aktivity musí obec z niečoho zaplatiť, teda okrem rozumného hospodárenia musí zvýšiť svoje príjmy. K tomu obce nabáda aj štát, preto v podmienkach Slovenska zaviedol možnosť miestneho poplatku za rozvoj.            


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.