Ponuka práce – učiteľ 2. stupňa s aprobáciou biológia/telesná výchova/hudobná výchova

26.08.2020

Ponuka práce – učiteľ 2. stupňa  s aprobáciou  biológia/telesná výchova/hudobná výchova

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania učiteľa /učiteľku pre 2. stupeň ZŠ na plný úväzok.

Požiadavky

  • splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov., 
  • morálna bezúhonnosť, 
  • zdravotná spôsobilosť, 
  • dobrý vzťah k deťom, 
  • pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.09.2020.

Platové podmienky: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa, ktorý určuje príslušná legislatíva.

 Pracovnú ponuku zasielajte poštou alebo osobne na adresu ZŠ s MŠ, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre, prípadne elektronicky na adresu riaditel@zsvlevare.edu.sk