Prebieha rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

07.02.2020

Prebieha rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

Združenie obcí Enviropark Pomoravie aktuálne realizuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd (ČOV). Stavebné práce sú financované z vlastných zdrojov obcí Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary. Objekt čistiarne odpadových vôd bol v havarijnom stave, nespĺňal základné kritériá na prevádzkovanie ČOV a kapacitne bol poddimenzovaný. Obce sa spoločne rozhodli pristúpiť k základnej rekonštrukcii ešte v prvej polovici roka 2019. Prvá etapa rekonštrukčných prác pozostávala z demontáže jestvujúcej technológie čerpacej stanice, stavebnej úpravy a opravy dna čerpacej stanice, montáže čerpadiel vrátane príslušenstva a armatúr, montáže strojne stieracích hrablíc a nátokového žľabu a sprevádzkovania všetkých komponentov. Ďalšia etapa nadväzuje na prvú a ešte stále prebieha jej realizácia. Ide o rekonštrukciu celej biologickej linky a vybudovanie nového kalojemu. Oprava ČOV je potrebná z dôvodu zvýšeného zaťaženia ČOV a z dôvodu problematického dodržiavania parametrov na odtoku z ČOV. Výsledkom bude tiež zvýšená kapacita čistiarne odpadových vôd umožňujúca pripájanie ďalších domácností. Predpokladané náklady na rekonštrukčné práce predstavujú viac ako 280 000 EUR.