Prihlasovanie detí do Školského klubu detí

02.06.2020

Prihlasovanie detí do Školského klubu detí

Milí rodičia,

prihlasovanie detí do školského klubu pre školský rok 2020/2021 prebieha v termíne od 01.06.  do 12.06.2020 formou doručenia vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením obálky do schránky pri hlavnom vchode do budovy školy. Obálku označte nápisom „Prihláška do ŠKD“.  Žiadosť si môžete stiahnuť tu alebo na stránke obce, prípadne si ju môžete vyzdvihnúť osobne pred budovou školy. K žiadosti priložte potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, že v súčasnosti nemôžete toto potvrdenie doručiť, prosím vás o priloženie vlastnoručne podpísaného čestného prehlásenia o zamestnaní a potvrdenie nám doručíte neskôr).

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest v ŠKD postupujeme pri prijímaní detí do ŠKD podľa nasledovného kľúča:

  1. Zamestnanosť oboch rodičov
    1. Vek, resp. ročník (od prvého ročníka po štvrtý)
    2. Doručenie žiadosti a potrebných dokumentov v termíne

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do ŠKD vám bude doručené na konci júna 2020.


Žiadosť o prijatie do ŠKD na šk. rok 2020/2021