Prijímanie detí do školského klubu detí

11.05.2021

Prijímanie detí do školského klubu detí

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Veľkých Levároch oznamuje, že prijímanie detí do ŠKD miestnej základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 17.05 – 11.06. 2021 formou doručenia potrebných dokumentov poštou alebo osobne za dodržania všetkých protiepidemických opatrení.

Bližšie informácie o prijímaní detí do ŠKD budú rodičom detí sprostredkované formou oznamu na webovom sídle školy, webovom sídle obce, miestnym rozhlasom, v dostatočnom predstihu.


Žiadosť o prijatie do ŠKD

Prihlasovanie detí do ŠKD na šk. rok 2021/2022