Recyklačné stredisko Veľké Leváre - zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

04.03.2021

Recyklačné stredisko Veľké Leváre - zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Informujeme občanov, že obci Veľké Leváre bol z Ministerstva životného prostredia predložený zámer vybudovania Recyklačného strediska v areáli bývalej Prefy s predmetom činnosti: Realizácia zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovanými ropnými látkami. 

Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obce. Občania môžu do zámeru nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo si na vlastné náklady urobiť kópiu a to za dodržania prísnych hygienických opatrení na obecnom úrade počas stránkových hodín u prednostu obecného úradu.

Občania môžu predložený zámer písomne pripomienkovať do 24. 03. 2021 do podateľne obecného úradu. 

Kompletné informácie o zámere nájdete na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/recyklacne-stredisko-velke-levare 

Dokumentácia zámeru:
Zámer
Príloha č.1 - Mapa širších vzťahov
Príloha č.2 - Rozhodnutie o upustení od variantného riešenia
Príloha č.3 - Technický list
Príloha č.4 - Plán areálu