Súpis chovov hydiny, holubov a vodného vtáctva z dôvodu vtáčej chrípky

12.01.2022

Súpis chovov hydiny, holubov a vodného vtáctva z dôvodu vtáčej chrípky

Z dôvodu nálezu voľne žijúceho vtáka infikovaného vírusom vtáčej chrípky na štrkovisku v Malých Levároch nariadila  Regionálna veterinárna a potravinová spáva Senec vykonať súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí na území obce Veľké Leváre.

Žiadame chovateľov hydiny, holubov a iných vtákov o nahlásenie druhu a počtu chovaného vtáctva a to telefonicky na telefónnom čísle 034 202 31 05, alebo e-mailom na adresu supis@levare.sk, alebo písomne do podateľne alebo poštovej schránky obecného úradu, najneskôr však do 18.januára 2022.


Zároveň Regionálna a potravinová správa Senec chovateľom nariaďuje:

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),

c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d) oznamovať na RPVC Senec  (0245926212, 0911900380, 0902900377) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako dva dni,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.