Umiestnenie detí do materskej školy

26.05.2020

Umiestnenie detí do materskej školy

Vážení rodičia!

Po dohode so zriaďovateľom   a po prieskume záujmu o umiestnenie detí  v predškolskom zariadení sa  MŠ Veľké Leváre otvára od 01.06.2020.
 Vzhľadom na  súčasné  priestorové, hygienické a bezpečnostné podmienky bude prevádzka MŠ upravená nasledovne:

  • Otvoria sa 3 celodenné triedy s kapacitou maximálne 15 detí/ trieda.
  • Doba prevádzky MŠ sa mení na  07:00 – 16.00 hod.
  • Keďže záujem o umiestnenie detí do MŠ bol väčší, ako nám dovoľuje súčasná situácia, museli sme prednostne umiestniť deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra a  doplnených o kritériá určené zriaďovateľom.

Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií:

  • deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

-  deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Ďalšie kritériá určené zriaďovateľom – prednostne bude umiestnené: 

  • dieťa, ak je jeho rodič samoživiteľ, 
  • dieťa s ukončeným adaptačným vzdelávaním, 
  • dieťa s predchádzajúcou pravidelnou dochádzkou do MŠ.

                                                           

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o dôkladné zváženie umiestnenia Vášho dieťaťa v MŠ, predovšetkým:

  • ak ide o mladšie deti berúc do úvahy ich emocionálny vývin (deti budú v MŠ po dlhšom čase v zmenených podmienkach – v iných skupinách, s inými pani učiteľkami, v režime prispôsobenom hygienickým a bezpečnostným podmienkam – častá dezinfekcia rúk, obmedzený kontakt s učiteľom, s kamarátmi),
  • ak ide o deti s nepravidelnou (minimálnou) dochádzkou, čím by vznikla prekážka pre umiestnenie iného dieťaťa, keďže skupiny sa v priebehu júna nemôžu meniť a premiešavať.

Rodičia, ktorí umiestnia svoje dieťa v MŠ aj len na krátky čas, strácajú nárok na čerpanie pandemickej OČR.

Rodičia detí, ktoré z kapacitných dôvodov neboli umiestnené, majú na vyplácanie pandemickej OČR naďalej nárok.

V prípade, že by ste chceli svoje dieťa – vzhľadom na dané skutočnosti – radšej ponechať v domácej starostlivosti, prosíme Vás, aby ste informovali zástupkyňu pre MŠ do utorka 26.5.2020.

Informácia o umiestnení resp. neumiestnení Vášho dieťaťa v MŠ od 1. júna 2020 Vám bude zaslaná elektronicky na Váš e-mail.

Za pochopenie vopred ďakujeme.