Uplynula lehota na zasielanie stanovísk k zariadeniu na biodegradáciu nebezpečných odpadov

25.03.2021

Uplynula lehota na zasielanie stanovísk k zariadeniu na biodegradáciu nebezpečných odpadov

Po zverejnení zámeru navrhovanej činnosti vybudovania „Recyklačného strediska“ - zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov znečistených ropnými látkami, sme vyzvali občanov na zasielanie stanovísk na Ministerstvo životného prostredia SR. Ďakujeme obyvateľom, ktorí svoje právo poslať stanovisko využili a tiež obyvateľom, ktorí sa zapojili do petície Občianskej iniciatívy „Nie biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch.“ Je dôležité, aby ministerstvo poznalo názor občanov.

Obec v stanovenej lehote predložila na Ministerstvo životného prostredia stanovisko, v ktorom upozorňuje na potenciálne riziká ohrozenia životného prostredia, konflikty s územným plánom, ohrozenie spodných vôd, zmenu životných podmienok obyvateľov okolitých domov či Reedukačného centra. K danej téme sa na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyjadril aj poslanecký zbor prijatím uznesenia, v ktorom deklaruje svoj nesúhlas a taktiež vymenúva riziká a negatívne vplyvy.

K zámeru zaslali stanoviská aj inštitúcie štátnej správy, ako napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad Malacky – odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna ochrana prírody a tiež Reedukačné centrum Veľké Leváre.

O vyhodnotení pripomienok a o ďalšom postupe rozhodne ministerstvo.