V hodnotení máme podaných množstvo rozvojových projektov

21.04.2021

V hodnotení máme podaných množstvo rozvojových projektov

V obci sa aktuálne realizuje viacero investičných akcií. Čoskoro sa stavebné práce začnú realizovať aj na novom cintoríne, kde bude vybudované prepojenie medzi starou a novou časťou a tiež v zdravotnom stredisku, kde prebehne rekonštrukcia sociálnych zariadení. Sľúbených reštaurátorských prác sa dočká pomník padlých.

Nezaháľame a hľadáme ďalšie externé zdroje na nové investičné projekty, ktoré pomôžu pri rozvoji obce. V hodnotení máme aktuálne viac ako 10 projektov. V rámci areálu ZŠsMŠ je to projekt zateplenia budovy, vybudovanie parkoviska a výsadba zelene, vybudovanie športovej infraštruktúry pre výuku telesnej výchovy či tréningy športových klubov, vybudovanie atletickej dráhy okolo budúcej multifunkčnej športovej plochy.

Uchádzame sa o finančné zdroje na obstaranie kompostérov pre domácnosti či vybudovanie novej vetvy kanalizácie odpadových vôd. V hodnotení máme tiež dva samostatné projekty na podporu výsadby stromov v intraviláne obce.

Čakáme na výsledok hodnotenia projektu rekonštrukcie príjazdovej cesty na železničnú stanicu, rekonštrukciu obratiska autobusov, vybudovanie nových parkovísk a autobusovej zastávky, vrátane osvetlenia a kamerového systému. Taktiež čakáme na podpis grantovej  zmluvy na vybudovanie verejného osvetlenia na cyklotrase medzi Veľkými a Malými Levármi.  

Paralelne finalizujeme proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác budúceho Zariadenia pre seniorov a denný stacionár.

Samozrejme, úspech nie je zaručený, avšak snažíme sa mu ísť v ústrety a veríme, že čoskoro budeme môcť informovať o nových získaných grantoch.