Veľké Leváre vybudujú zariadenie pre seniorov a denný stacionár

27.05.2020

Veľké Leváre vybudujú zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Niekoľkomesačná práca veľkolevárskej samosprávy priniesla svoje ovocie. Po viac ako rok trvajúcom hodnotiacom procese získala obec nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre“.

Finančný príspevok vo výške viac ako 754 000 EUR bude použitý na rekonštrukciu schátranej budovy bývalej „prefáckej“ materskej školy. Budova medzičasom slúžila pre potreby vojska, neskôr polície. Už niekoľko rokov je stavba vo vlastníctve obce bez využitia a chátra.

V rámci projektu dôjde ku komplexnej premene budovy. Vybudovaná bude lôžková časť zariadenia pre seniorov, kde bude poskytovaná opatera obyvateľom obce, ktorí budú na takúto službu odkázaní.

Časť budovy bude slúžiť ako denný stacionár, teda akási škôlka pre seniorov. Ráno príbuzní seniora dovezú do zariadenia, kde oňho bude  počas dňa postarané. Večer si seniora budú môcť vyzdvihnúť, podobne ako dieťa zo škôlky a budú môcť tráviť čas spoločne v domácnosti v rodinnom prostredí.

Súčasťou projektu je aj vnútorné vybavenie a tiež zriadenie  práčovne a žehliarne pre potreby seniorov v obci.

Obec plánuje v priebehu tohto roka realizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa. Začiatok realizácie projektu možno očakávať až po ukončení kontrolných procesov verejného obstarávania v prvej polovici budúceho roka. Otvorenie brán zariadenia sa odhaduje v roku 2022.

Ide o štvrtý projekt financovaný z fondov  EÚ, ktorý bude obec realizovať v tomto volebnom období. Aktuálne sa dokončuje projekt „Rozšírenie kapacít materskej školy“. Zároveň obec realizuje finálne verejné obstarávania v projekte „Modernizácia učební základnej školy“ a čaká sa na výsledok kontroly verejného obstarávania projektu „Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre“.