Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Centra sociálnych služieb Veľké Leváre

12.10.2022

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Centra sociálnych služieb Veľké Leváre

Obec Veľké Leváre v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu riaditeľ Centra sociálnych služieb Veľké Leváre (zariadenie pre seniorov, denný stacionár, práčovňa)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, andragogiky
 • znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb, najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci,
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, prax v riadiacej oblasti výhodou
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • bezúhonnosť
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami.

  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, s uvedením emailovej adresy (uchádzači, ktorí splnia predpoklady budú pozvaní na výberové konanie elektronicky)
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

Obec Veľké Leváre

Štefánikova 747

908 73 Veľké Leváre

Obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ CSS – Veľké Leváre“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 03.11.2022. Rozhodujúci je dátum doručenia.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom obec Veľké Leváre elektronicky.

 

 


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.