Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

16.04.2020

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí do MŠ  na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy s  materskou školou Veľké Leváre, v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné si vyzdvihnúť (bez osobnej prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení) v budove ZŠ s MŠ – hlavný vchod do ZŠ od 20.04.2020 – 22.04.2020 v čase od 09.00 do 12.00 hod. alebo stiahnuť na webovej stránke https://zsvlevare.edupage.org/ v sekcii Materská škola/ Zápis detí do MŠ/ Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

Podanie  žiadosti  spolu s prefoteným rodným listom a prefotenou kartou poistenca dieťaťa  je  možné  zaslaním poštou  či  vhodením do poštovej schránky pri vstupe do ZŠ v dňoch 18- 19.5 v čase od 09.00-12.00 hod.

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Ak do 30.6.2020 zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach do odvolania, Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydané do 30.6.2020 a posielané poštou


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

1. spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
2. dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
3. dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

a) deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
b) deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.


Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.