Levárske noviny

Levárske noviny sú novinami obce Veľké Leváre. Ich poslaním je prinášať čitateľom informácie zo života obce: informácie o aktivitách obecnej samosprávy, o činnosti občianskych združení, organizácií, záujmových spolkov, novinky z kultúrneho života, zo života cirkví, školy, z oblasti levárskeho športu, zaujímavosti z histórie obce a i.

Svoje príspevky, nápady, podnety zasielajte na adresu redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo na výber príspevkov a fotografií, právo príspevky krátiť a redakčne upravovať a právo príspevok neuverejniť.
Uzávierka nasledujúceho čísla 1/2022 je 15. januára 2022.

Vydavateľ: Obec Veľké Leváre
Registrácia MK SR: EV 5763/19
ISSN 2644-4720
Periodicita: štvrťročník
Náklad: 1300 ks

Redakčná rada
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Mgr. Katarína Lukáčová
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Mgr. Veronika Bullová

Adresa redakcie
Levárske noviny
Obecný úrad Veľké Leváre
Štefánikova 747
908 73 Veľké Leváre
E-mail: levarske.noviny@gmail.com

Grafika: Ing. Peter Lukáč

Tlač: Tlačiareň Luna, s. r. o.

Levárske noviny sú distribuované obyvateľom obce Veľké Leváre zadarmo.