Základná škola s materskou školou

Kliknutím na odkaz sa dostanete na stránky Základnej školy Veľké Leváre
http://zsvlevare.edupage.org/

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Základná škola s MŠMilí rodičia!

1.júna 2020 naša škola opäť ožije. Síce  sa nemôžeme vrátiť všetci a tí, ktorí budú v škole, budú musieť dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické podmienky, napriek tomu sa tešíme. Pani upratovačky čistia a dezinfikujú škôlku i školu, pani učiteľky chystajú triedy, aby sme sa spolu mohli opäť stretnúť, spoločne sa učiť, hrať, rozprávať.
 Aby sme však zabránili chorobe zavítať za naše brány, budeme sa musieť riadiť prísnymi pravidlami. Preto vás, milí rodičia, prosíme, o podrobné preštudovanie pokynov, týkajúcich sa znovuotvorenia našej školy i škôlky a ich dôsledné dodržiavanie. Veríme, že spoločnými silami zdoláme aj toto obdobie a jún v škole bude taký, aký má byť – v duchu ukončovania školského roka a tešenia sa na prázdniny.


Milí rodičia,

upozorňujeme vás na povinnosť zákonného zástupcu pred nástupom dieťaťa do školy od 1. júna 2020  priniesť do školy podpísané vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia, ani nikto z jeho blízkych a členov spoločnej domácnosti. Tlačivo k tomuto vyhláseniu si môžete stiahnuť na stránke našej školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v škole alebo nižšie na tejto stránke. Pripomíname, že vypísané tlačivo musí priniesť dieťa alebo rodič do školy v prvý deň, inak dieťa do školy nemôže nastúpiť! Rovnako je potrebné vypísať a doručiť toto tlačivo vždy, ak dieťa chýba v škole viac ako tri dni.Dôležité informácie k znovuotvoreniu základnej školy

Priebeh vyučovania:

 • Vyučovanie začína  1.6. 2020.
 • Škola sa pre žiakov otvára o 7.30.
 • Vyučovanie prebieha počas 4 vyučovacích hodín.
 • Vyučovať sa bude podľa rozvrhu s tým, že priebeh jednotlivých hodín, témy a aktivity nastavuje učiteľ danej skupiny. Vyučovanie bude zamerané predovšetkým na opakovanie a upevňovanie získaných poznatkov, obnovenie sociálnych väzieb, zážitkové učenie.
 • Vyučovať sa bude v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 20 žiakov. 
 • Skupiny budú vytvárané tak, aby sme splnili podmienky stanovené MŠVVaŠ (skupinu ŠKD môžu tvoriť deti aj z rôznych ročníkov, aby sme splnili podmienku nepremiešavania detí v priebehu dňa).
 • Po skončení vyučovania sa žiaci, ktorí sa stravujú, odoberú v sprievode učiteľa do školskej jedálne podľa nastavených podmienok. 
 • Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, zostávajú vo svojej triede, ktorá bude zároveň aj školským klubom. 
 • Po skončení vyučovania sa žiaci nemôžu zdržiavať v priestoroch školy, preto vás prosíme, aby ste pre deti prichádzali v stanovenom čase a včas! 

Príchod a odchod žiakov zo školy:  

 • Žiaci môžu prichádzať do školy v čase od 7.30 do 8.00. 
 • Pri príchode do školy sú žiaci i zákonní zástupcovia povinní dodržiavať primerané odstupy (2m). 
 • Pedagogickí zamestnanci vykonávajú  každodenný ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. 
 • V prípade podozrenia na ochorenie (príznaky respiračného ochorenia ako kašeľ, zvýšená teplota, dýchavičnosť, ďalej kožné vyrážky, hnačka, zvracanie, ...) je žiak umiestnený do samostatnej miestnosti a pedagogický zamestnanec kontaktuje rodiča. Žiak do školy nastúpiť nemôže!
 • Žiaci sa prezúvajú na lavičkách pred triedou, bundy a svetre si odkladajú v triede.

Spoločné šatne nebudú prístupné!

 • Po skončení vyučovania žiak, ak nenavštevuje ŠKD, opúšťa budovu ihneď po vyučovaní, resp. po naobedovaní sa. Zdržovať sa v priestoroch školy po vyučovaní je zakázané!
 • Zákonný zástupca alebo poverená osoba, ktorá vyzdvihuje žiaka zo školy čaká na dieťa pred budovou školy.
   Poverenou osobou na vyzdvihnutie žiaka zo školy by mala byť osoba žijúca s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
 • Odporúčame rodičom a sprevádzajúcim osobám, aby dodržiavali odstupy a pred budovou školy nečakali v skupinkách.

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť žiakovi dve čisté rúška denne (jedno, ktoré nosí, druhé náhradné, uložené v primeranom obale) a dostatočné množstvo papierových  vreckoviek.
 • V prípade, že sa u žiaka vyskytne podozrenie alebo bude potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Rovnako je povinný informovať i o nariadení karantény pre žiaka jeho pediatrom alebo regionálnym hygienikom. Za takýchto podmienok žiak nemôže školu navštevovať.
 • Zákonný zástupca sprevádza žiaka len po priestor ranného filtra (pred hlavným vchodom do budovy školy). Do budovy školy má vstup zakázaný. Výnimku môže udeliť riaditeľ školy v ojedinelých prípadoch (náhle ochorenie žiaka, úraz, ...). V prípade potreby konzultácie komunikuje s prítomným pedagogickým pracovníkom alebo zvolí inú formu komunikácie (telefonicky, mailom).

Povinnosti žiaka:

V priebehu pobytu v škole je nevyhnutná dôkladná hygiena a pravidelná dezinfekcia rúk, ktorú zabezpečujú pedagogickí zamestnanci podľa potreby. Rovnako je dôležité dodržiavať isté vzdialenosti medzi deťmi, nepremiešavanie skupín detí medzi sebou navzájom a p. Tieto opatrenia prijímame kvôli ochrane našich žiakov, preto je nevyhnutné, aby žiaci i rodičia dodržiavali nasledovné opatrenia:

 • riadili sa pokynmi pedagogických i nepedagogických zamestnancov v priestoroch školy (trieda, školská jedáleň, chodby, ...).
 • nenosili do školy hračky,  mobilné telefóny,
 • nosili veci len pre vlastnú potrebu (knihy na čítanie, bloky na kreslenie, jedlo)
 • jedlo je potrebné mať riadne zabalené, na pitie vlastnú fľašu (mliečny automat nebude v prevádzke).


Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa


Dôležité informácie k znovuotvoreniu ŠKD

Organizácia ŠKD:

 • Prevádzka ŠKD sa obnovuje od 1.6. 2020 pre žiakov 1. až 3. ročníka ZŠ, ktorí v danom školskom roku navštevovali školský klub a v čase obnovenia vyučovania majú záujem školský klub navštevovať.

   
 • ŠKD ráno nebude v prevádzke! Škola je pre deti otvorená od 7.30, do začiatku vyučovania môžu byť už vo svoje triede.
 • ŠKD poobede sa realizuje v čase 11.30 – 16.00.

 • Deti budú v ŠKD v skupinách najviac po 20 žiakov.
   
 • Skupiny budú kopírovať vyučovacie skupiny - žiaci, ktorí sú spolu doobeda na vyučovaní, budú spolu i poobede v školskom klube. Skupiny sú tvorené podľa aktuálnych podmienok, nie podľa pôvodného zadelenia počas bežnej prevádzky ŠKD.
 • Ak sa u žiaka v priebehu dňa prejaví príznak nejakého ochorenia, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí žiaka bezodkladne vyzdvihnú.

   

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zákonný zástupca v prvý deň odovzdá škole informácie o dĺžke pobytu dieťaťa v ŠKD ako aj o spôsobe jeho vyzdvihnutia (kedy dieťa odchádza domov, či ide samo alebo v sprievode poverenej osoby – člena spoločnej domácnosti).
 • Zákonný zástupca alebo poverená osoba, ktorá príde po dieťa do ŠKD, čaká na dieťa pred budovou školy. Vstup do budovy je zakázaný. O tom, že prišiel po svoje dieťa, upovedomí vychovávateľa v danej skupine telefonicky.  

 • Žiaci, rodičia i sprevádzajúce osoby sú povinní   dodržiavať všetky pravidlá a opatrenia platné pre ZŠ.
 • V prípade potreby konzultácie komunikuje  rodič s učiteľom alebo vychovávateľom telefonicky, mailom alebo osobne  - ak si vopred dohodne stretnutie a za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení. 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.