Civilná ochrana

Vznik každej mimoriadnej udalosti predstavuje nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia obyvateľov. Pod mimoriadnymi udalosťami rozumieme živelné pohromy, havárie, katastrofy a teroristické útoky.

Medzi živelné pohromy patria najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy a zemetrasenia.

Haváriami sú požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, poškodenie vedení a zariadení rozvodných sietí.

Katastrofy sú veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi či únikom nebezpečných látok, ale i havárie jadrových zariadení a porušenie vodných stavieb.

Vyrozumievanie obyvateľstva

Obyvateľstvo je o hroziacom nebezpečenstve informované varovnými signálmi sirén a hovorenou informáciou hromadnými informačnými prostriedkami: obecným rozhlasom, webovou stránkou obce, prostredníctvom sociálnej siete, stanicami Rozhlasu a televízie Slovenska a pohyblivými prostriedkami varovania.

Varovné signály sú tieto :

 "Všeobecné ohrozenie" – 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození mimoriadnou udalosťou a následne doplnený hovorenou informáciou, ktorá obsahuje základné údaje - miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľstva

"Ohrozenie vodou" – 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"Koniec ohrozenia" – 2-minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo ukončení pôsobenia nepriaznivých faktorov mimoriadnej udalosti

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania sa vykonáva spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. hodine 2-minútovým stálym tónom sirén formou tichej skúšky. Hlasitej skúške predchádza informovanie obyvateľov v miestnom rozhlase.

Ako postupovať pri ohrození
 Pri eventuálnom ohrození nebezpečnou látkou treba opustiť priestor kontaminácie. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie v budovách.
Ak je možné zo zasiahnutého priestoru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer vetra šíriaceho nebezpečnú látku. Po vstupe do budovy si treba dôkladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté časti tela. V budove sa musí vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenie, musia sa uzavrieť a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory, a to mokrými textíliami, lepiacimi fóliami, igelitom, tmelom, penovou hmotou. Treba si ešte podľa situácie pripraviť nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej vody a potravín.

Ohrozenie nebezpečnými látkami
Nebezpečné látky môžu byť: výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. V súhrne ide o 15 možných nebezpečných vlastností. Pri každej mimoriadnej udalosti sa vykonávajú podľa jej charakteru základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Protipovodňová ochrana
Stupne protipovodňovej aktivity charakterizujú nebezpečenstvo povodne so zreteľom na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch pri povodňovej situácii:
- I. stupeň - stav bdelosti
- II. stupeň - stav pohotovosti
- III. stupeň - stav ohrozenia

Hlásna a varovná služba v obci Veľké Leváre je zabezpečená aktuálnym vysielaním miestneho rozhlasu, webovou stránkou obce, prostredníctvom sociálnej siete a pohyblivými prostriedkami varovania. Obec spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia.