Civilná ochrana

Vznik každej mimoriadnej udalosti predstavuje nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia obyvateľov. Pod mimoriadnymi udalosťami rozumieme živelné pohromy, havárie, katastrofy a teroristické útoky.

Medzi živelné pohromy patria najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy a zemetrasenia.

Haváriami sú požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, poškodenie vedení a zariadení rozvodných sietí.

Katastrofy sú veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi či únikom nebezpečných látok, ale i havárie jadrových zariadení a porušenie vodných stavieb.

Vyrozumievanie obyvateľstva

Obyvateľstvo je o hroziacom nebezpečenstve informované varovnými signálmi sirén a hovorenou informáciou hromadnými informačnými prostriedkami: obecným rozhlasom, webovou stránkou obce, prostredníctvom sociálnej siete, stanicami Rozhlasu a televízie Slovenska a pohyblivými prostriedkami varovania.

Varovné signály sú tieto :

 "Všeobecné ohrozenie" – 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození mimoriadnou udalosťou a následne doplnený hovorenou informáciou, ktorá obsahuje základné údaje - miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľstva

"Ohrozenie vodou" – 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"Koniec ohrozenia" – 2-minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo ukončení pôsobenia nepriaznivých faktorov mimoriadnej udalosti

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania sa vykonáva spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. hodine 2-minútovým stálym tónom sirén formou tichej skúšky. Hlasitej skúške predchádza informovanie obyvateľov v miestnom rozhlase.

Ako postupovať pri ohrození
 Pri eventuálnom ohrození nebezpečnou látkou treba opustiť priestor kontaminácie. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie v budovách.
Ak je možné zo zasiahnutého priestoru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer vetra šíriaceho nebezpečnú látku. Po vstupe do budovy si treba dôkladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté časti tela. V budove sa musí vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenie, musia sa uzavrieť a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory, a to mokrými textíliami, lepiacimi fóliami, igelitom, tmelom, penovou hmotou. Treba si ešte podľa situácie pripraviť nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej vody a potravín.

Ohrozenie nebezpečnými látkami
Nebezpečné látky môžu byť: výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. V súhrne ide o 15 možných nebezpečných vlastností. Pri každej mimoriadnej udalosti sa vykonávajú podľa jej charakteru základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Protipovodňová ochrana
Stupne protipovodňovej aktivity charakterizujú nebezpečenstvo povodne so zreteľom na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch pri povodňovej situácii:
- I. stupeň - stav bdelosti
- II. stupeň - stav pohotovosti
- III. stupeň - stav ohrozenia

Hlásna a varovná služba v obci Veľké Leváre je zabezpečená aktuálnym vysielaním miestneho rozhlasu, webovou stránkou obce, prostredníctvom sociálnej siete a pohyblivými prostriedkami varovania. Obec spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia. 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.