Evakuácia

Evakuácia patrí medzi základné opatrenia kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

Evakuácia sa plánuje, zabezpečuje a vykonáva:

a) z okolia jadrového zariadenia,
1. z pásma A pre všetko obyvateľstvo,
2. z pásma B pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,
 3. z bližšie ohrozeného územia pre ohrozenú časť obyvateľstva,  (veľkosť pásma ohrozenia určuje  Rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky s odvolaním sa na zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

b)      z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom  chemickej nebezpečnej látky, alebo biologickej nebezpečnej látky,

c)      z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

d)     z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy, alebo teroristického útoku,

e)      z územia, určeného  na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

Na vykonanie a zabezpečenie evakuácie sa priebežne pripravujú evakuačné opatrenia a na praktické vykonanie evakuácie sú pripravené opatrenia odborného zabezpečenia evakuácie v oblasti poriadkovej a bezpečnostnej, dopravnej, zdravotníckej, zásobovacej a veterinárnej, na riadení ktorých sa podieľajú z úrovne republiky príslušné rezorty.

Riadenie a zabezpečovanie evakuácie sa vykonáva na základe vopred spracovaných plánov evakuácie ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Riadenie evakuácie po jej vyhlásení

V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba  - podnikateľ prostredníctvom štábu civilnej ochrany.

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce a prostredníctvom evakuačnej komisie obce alebo krízového štábu.

V okrese riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu a prostredníctvom evakuačnej komisie okresu alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce v územnom obvode okresného úradu.

V územnom obvode kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu v sídle kraja a prostredníctvom evakuačnej komisie kraja alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územný obvod okresného úradu.

Starosta obce, primátor mesta, prednosta okresného úradu a prednosta okresného úradu v sídle kraja si môže vytvoriť evakuačnú komisiu.

Postup pri samovoľnej evakuácii

Ak je v  prípade mimoriadnej udalosti vyhlásená evakuácia  a  chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia  mimo organizovanú evakuáciu, vykonajte nasledovné opatrenia :

 1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (vymenované nižšie).
 3. Uzamknite byt.
 4. Skontrolujte, či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru,  starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 6. Počúvajte miestny (obecný) rozhlas, autorádio či prenosné komunikačné zariadenia (napr. mobilný telefón s funkciou rádia),  dodržiavajte pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 7. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 8. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky použite improvizované ochranné prostriedky.
 9. Rešpektujte pokyny poriadkovej a bezpečnostnej služby.
 10. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 11. Vždy zachovávajte rozvahu!

Čo si vziať do evakuačnej batožiny ?

V prípade evakuácie si zoberte so sebou batožinu, ktorej hmotnosť v prípade organizovanej evakuácie nesmie presiahnuť:

 1. 25 kg u dospelej osoby,
 2. 15 kg u dieťaťa
 3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúča sa zobrať so sebou najmä:

 1. osobné doklady, peniaze, platobné karty a iné cennosti,
 2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 3. základné potraviny a pitnú vodu na dva až tri dni,
 4. predmety osobnej hygieny,
 5. vreckovú lampu,
 6. prikrývku alebo spací vak,
 7. náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, náhradnú obuv a nepremokavý plášť,
 8. kniha, hračka, spoločenská hra,
 9. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.