Evakuácia

Evakuácia patrí medzi základné opatrenia kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

Evakuácia sa plánuje, zabezpečuje a vykonáva:

a) z okolia jadrového zariadenia,
1. z pásma A pre všetko obyvateľstvo,
2. z pásma B pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,
 3. z bližšie ohrozeného územia pre ohrozenú časť obyvateľstva,  (veľkosť pásma ohrozenia určuje  Rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky s odvolaním sa na zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

b)      z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom  chemickej nebezpečnej látky, alebo biologickej nebezpečnej látky,

c)      z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

d)     z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy, alebo teroristického útoku,

e)      z územia, určeného  na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

Na vykonanie a zabezpečenie evakuácie sa priebežne pripravujú evakuačné opatrenia a na praktické vykonanie evakuácie sú pripravené opatrenia odborného zabezpečenia evakuácie v oblasti poriadkovej a bezpečnostnej, dopravnej, zdravotníckej, zásobovacej a veterinárnej, na riadení ktorých sa podieľajú z úrovne republiky príslušné rezorty.

Riadenie a zabezpečovanie evakuácie sa vykonáva na základe vopred spracovaných plánov evakuácie ministerstiev, ostatných ústredných orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Riadenie evakuácie po jej vyhlásení

V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba  - podnikateľ prostredníctvom štábu civilnej ochrany.

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce a prostredníctvom evakuačnej komisie obce alebo krízového štábu.

V okrese riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu a prostredníctvom evakuačnej komisie okresu alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce v územnom obvode okresného úradu.

V územnom obvode kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta okresného úradu v sídle kraja a prostredníctvom evakuačnej komisie kraja alebo krízového štábu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územný obvod okresného úradu.

Starosta obce, primátor mesta, prednosta okresného úradu a prednosta okresného úradu v sídle kraja si môže vytvoriť evakuačnú komisiu.

Postup pri samovoľnej evakuácii

Ak je v  prípade mimoriadnej udalosti vyhlásená evakuácia  a  chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia  mimo organizovanú evakuáciu, vykonajte nasledovné opatrenia :

 1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (vymenované nižšie).
 3. Uzamknite byt.
 4. Skontrolujte, či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru,  starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 6. Počúvajte miestny (obecný) rozhlas, autorádio či prenosné komunikačné zariadenia (napr. mobilný telefón s funkciou rádia),  dodržiavajte pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 7. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
 8. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky použite improvizované ochranné prostriedky.
 9. Rešpektujte pokyny poriadkovej a bezpečnostnej služby.
 10. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 11. Vždy zachovávajte rozvahu!

Čo si vziať do evakuačnej batožiny ?

V prípade evakuácie si zoberte so sebou batožinu, ktorej hmotnosť v prípade organizovanej evakuácie nesmie presiahnuť:

 1. 25 kg u dospelej osoby,
 2. 15 kg u dieťaťa
 3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúča sa zobrať so sebou najmä:

 1. osobné doklady, peniaze, platobné karty a iné cennosti,
 2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 3. základné potraviny a pitnú vodu na dva až tri dni,
 4. predmety osobnej hygieny,
 5. vreckovú lampu,
 6. prikrývku alebo spací vak,
 7. náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, náhradnú obuv a nepremokavý plášť,
 8. kniha, hračka, spoločenská hra,
 9. ďalšie nevyhnutné osobné veci.