Prednosta

Mgr. Blažej Pišoja mgr-blazej-pisoja-velke-levare-maly.jpg
Tel: 034 / 7794317 
Mob: 0907 895 102 
email: prednosta@levare.sk

  • Prednosta obecného úradu vedie a organizuje prácu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
  • Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
  • Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
  • Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.