Registrácia psa

Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Do 30 dní od uplynutia posledného dňa tejto lehoty je držiteľ psa, nachádzajúceho sa v obci Veľké Leváre povinný prihlásiť ho do evidencie, ktorú vedie obec Veľké Leváre. Evidenciu psov vykonáva Obecný úrad veľké Leváre. 


Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní psa ak ho pes má,

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej obrane alebo v krajnej núdzi

f) úhyn psa

g) strata psa