Súhlas obce s pobytom cudzinca


Súhlas obce , že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, sa vydáva na základe žiadosti podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Štátny príslušník tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny obec nie je povinná vybaviť na počkanie.


Žiadosť o vydanie súhlasu obce s pobytom cudzinca.