Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci. Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, pri uzatvorení manželstva pred matričným úradom vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Žiadosť na matričnom úrade   sa podáva aj v prípade uzatvorenia manželstva pred orgánom cirkvi.

Sobášne dni: piatok od 14,00 do 16,00 hod.

                        sobota od 13,00 do 18,00 hod.

Potrebné doklady:

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:

- vlastné rodné listy,

- občianske preukazy,

- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,

- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúce manžela/manželky,

- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletého,

- v prípade, ak majú snúbenci dieťa, predložia rodný list dieťaťa.


Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

- rodný list,

- doklad o štátnom občianstve,

- doklad o pobyte,

- potvrdenie o osobnom stave,

- úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca,

- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený,

- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.


Doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť preložené súdnym tlmočníkom.


Poplatky:

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Poplatok sa platí v pokladni OcÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet