Ohlasovňa pobytu


Prihlásenie na prechodný pobyt


Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.


Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

- ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,

- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.


Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

- u dieťaťa rozhodnutie súdu o zverení do výchovy,

- doklad o rodnom čísle,

- rodný list,

- sobášny list,

- osvedčenie o štátnom občianstve.


Poplatok:

- vydanie potvrdenia o pobyte 5,- €

Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu v hotovosti alebo  bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.


Prihlásenie na trvalý pobyt


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo individuálnu rekreáciu.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nám splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklady nižšie uvedené.


Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

- platný cestovný doklad Slovenskej republiky, alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

- ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,

- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.


Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

- u dieťaťa rozhodnutie súdu o zverení do výchovy,

- doklad o rodnom čísle,

- rodný list,

- sobášny list,

- osvedčenie o štátnom občianstve.


Poplatok:

- vydanie potvrdenia o pobyte 5,- €

Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu v hotovosti alebo  bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.


Skončenie trvalého pobytu


Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.


Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľného úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.


Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.