Osvedčovanie listín a podpisov

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,   

ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.


Potrebné doklady:

- občiansky preukaz, alebo pas,

- originál listiny a jej čitateľná kópia (na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu).


Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný a že sa podpísala do osvedčovacej knihy. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná.  Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.


Správne poplatky:

Osvedčenie odpisu, za každú aj začatú stranu                 2,- €

Osvedčenie podpisu, za každý podpis                              2,- €

Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu v hotovosti, alebo prostredníctvom platobných kariet